Gegevensuitwisseling

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Dit kan alleen worden bereikt met een goede overdracht en beschikbaarheid van gegevens tussen zorgaanbieders. Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zetten het zorgveld en de overheid samen belangrijke stappen om dit te bereiken.

Patiënt en cliënt

In de Wegiz staat dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders in sommige gevallen elektronisch moet verlopen. Het is nu vaak nog zo dat een dossier wordt overgetypt of dat een patiënt of cliënt meerdere keren zijn situatie aan zorgverleners moet uitleggen. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgaanbieder naar de andere. En dat maakt het voor de patiënt en cliënt veiliger en makkelijker.

Zorgverlener

De Wegiz gaat over de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek. Precies wat een zorgverlener nodig heeft om een accuraat behandelplan op te stellen en vermijdbare fouten te voorkomen. De Wegiz heeft ook als doel de administratieve lasten van zorgverleners te verminderen en te zorgen dat zij meer tijd aan hun patiënten of cliënten kunnen besteden.

ICT-leverancier

In de normen die worden ontwikkeld voor de gegevensuitwisselingen onder de Wegiz, staan afspraken over taal en techniek. ICT-leveranciers moeten deze afspraken inbouwen in de systemen die zij voor de zorg ontwikkelen. Zij moeten hun producten en diensten op basis van deze normen laten certificeren.