Kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht uitgebreid met informatieparagraaf

Een nauwkeurige overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners is nodig om patiënten en cliënten goede zorg te kunnen bieden. De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ vormt de basis voor goede farmaceutische patiëntenzorg. In deze kwaliteitsstandaard zijn de verantwoordelijkheden van artsen, apothekers, verpleegkundigen en patiënten beschreven en is de benodigde basisset van medicatiegegevens opgenomen. Hierover hebben 22 betrokken koepels in de zorg afspraken gemaakt.

De kwaliteitsstandaard is nu uitgebreid met een informatieparagraaf die is ingeschreven in het Register bij het Zorginstituut. In deze informatieparagraaf is verder uitgewerkt welke informatie uit de basisset van medicatiegegevens, door welke zorgverlener tijdens het zorgproces wordt gegenereerd, vastgelegd, gebruikt en/of overgedragen. Tevens wordt de verbinding gelegd met de bouwstenen uit de informatiestandaard, die nodig zijn voor de uitwisseling van de medicatiegegevens.

Het uitwisselen van medicatiegegevens is één van de gegevensuitwisselingen die onder de Wegiz is aangewezen als verplichte elektronische uitwisseling. Hoe de kwaliteitsstandaarden de basis vormen voor elektronische gegevensuitwisseling ziet u in deze animatie.

Resultaat van samenwerking

Voor het uitwerken van de informatieparagraaf was de betrokkenheid van alle partijen essentieel. De informatieparagraaf is opgesteld door de koepelorganisaties die nauw samenwerken aan de implementatie van de kwaliteitsstandaard en de bijbehorende informatiestandaarden in het landelijke programma Medicatieoverdracht. De informatieparagraaf is vervolgens door alle partijen bestuurlijk bekrachtigd waarmee het belang van het maken van goede afspraken over gegevensuitwisseling nogmaals is onderschreven.