Uitleg over de wet

Vanaf 1 juli 2023 verplicht de Wegiz zorgaanbieders om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Als zorgaanbieders gegevens elektronisch uitwisselen, komt informatie over de behandeling en zorg van een patiënt sneller beschikbaar en is de kans op fouten kleiner.

Kaderwet

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is een kaderwet. Dit betekent dat er aanvullende regels komen waarin staat welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. Die regels heten algemene maatregel van bestuur (AMvB). In zo'n AMvB gaat het bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek verstuurt.

De minister bepaalt niet welke gegevens zorgprofessionals moeten uitwisselen voor goede zorg. Dat staat in de afspraken die zij al met elkaar hebben gemaakt: de kwaliteitsstandaarden. Daarin staat precies wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening of situatie.

Voor wie?

De Wegiz is op dit moment specifiek gericht op zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (ZWV), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en andere vormen van zorg die vallen onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Hieronder valt onder meer de zorg die is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en de verzorging in verpleeghuizen. Het is nu niet gericht op zorg die valt onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

De Wegiz samengevat

Wat houdt de Wegiz in? Wat regelt de Wegiz? En hoe regelt de Wegiz het? Download hier de folder waarin dit wordt uitgelegd. Ook kun je lezen wat je nu al kunt doen om je voor te bereiden.

Afspraken over hoe elektronisch uit te wisselen

De wet bepaalt niet alleen dát zorgaanbieders gegevens met elkaar elektronisch moeten uitwisselen (spoor 1), maar ook volgens welke afspraken dit moet verlopen (spoor 2). Denk aan een recept voor medicijnen of uitslagen van een laboratoriumonderzoek. Deze afspraken gaan over de vaktaal en techniek die moeten worden gebruikt.

Spoor 1
De verplichting: de aangewezen gegevensuitwisseling moet vanaf een bepaalde datum verplicht elektronisch verlopen.

Spoor 2
Normalisatie en certificering: de aangewezen gegevensuitwisseling moet vanaf een bepaalde datum elektronisch én volgens normen verlopen. Op basis van de normen certificeren ICT-leveranciers hun software. Zorgaanbieders zijn dan verplicht om deze gecertificeerde software te gebruiken.

Wettekst van de Wegiz

In de wettenbank van de overheid kun je de wettekst van Wegiz vinden.