Focus op vijf gegevensuitwisselingen

In nauw overleg met het zorgveld heeft VWS een lijst met gegevensuitwisselingen opgesteld die geschikt zijn om als eerste elektronisch te verlopen. In totaal staan er elf gegevensuitwisselingen op de lijst. Vijf daarvan zijn 'geprioriteerd'. Dat betekent dat die onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) als eerste verplicht worden om elektronisch uit te wisselen. In het integraal zorgakkoord (IZA), dat in 2022 is gesloten, is afgesproken dat Acute zorg wordt toegevoegd als vijfde geprioriteerde gegevensuitwisseling. De lijst met gegevensuitwisselingen staat op de Meerjarenagenda Wegiz

Dit zijn de vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen:

Generieke functies

Wie krijgt toegang tot medische gegevens? Waar staan de gegevens van de cliënt of patiënt? Dit zijn voorbeelden van vragen die bij alle gegevensuitwisselingen in de zorg beantwoord moeten worden. Om dat te doen, zijn generieke functies nodig. Dit zijn afspraken, standaarden of voorzieningen die landelijk nodig zijn om het vinden en beschikbaar maken van patiëntengegevens te realiseren. 

In samenspraak met zorgpartijen zijn zes generieke functies aangewezen die als eerste nodig zijn voor uitwisseling onder de Wegiz:

  1. Identificatie cliënt en zorgverlener (wie ben je)
  2. Authenticatie (vaststellen dat je bent wie je zegt)
  3. Lokalisatie (waar zijn welke gegevens van de patiënt of cliënt)
  4. Toestemming (van de patiënt voor het delen van medische gegevens)
  5. Autorisatie (welke gegevens mag je inzien)
  6. Adressering (het actuele digitale adres van de zorginstelling of zorgverlener)

Ontwikkeling NEN-normen

Voor de eerste vier generieke functies heeft VWS opdracht gegeven om een NEN-norm te ontwikkelen. In een NEN-norm worden eisen gesteld aan generieke functie. Op basis van die norm kunnen verschillende oplossingen voor generieke functies worden ontwikkeld waardoor alle organisaties en systemen met elkaar kunnen communiceren.

Meer informatie

Lees er meer over in de Kamerbrief Afwegingskader en stand van zaken publieke sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling.