Beeldbeschikbaarheid

Bij behandeling van patiënten wordt heel vaak gebruik gemaakt van beeldvormende diagnostiek. Regelmatig is het nodig om die beelden en de bijbehorende verslagen beschikbaar te stellen aan andere ziekenhuizen of instellingen. Denk bijvoorbeeld aan een multidisciplinair overleg of bij acute overdracht. 

Belang en doel

Het doel van deze gegevensuitwisseling is te zorgen dat bij een verwijzing binnen de medisch-specialistische zorg of Bevolkingsonderzoek (BVO) beelden elektronisch worden verzonden. Elektronische uitwisseling zorgt ervoor dat de beelden veel sneller en effectiever bij de andere zorgverlener komen. En dat de beelden en verslagen ook elektronisch beschikbaar zijn voor een zorgverlener die werkt bij een andere instelling voor medisch-specialistische zorg.

Samenhang met andere initiatieven

Om dvd’s uiteindelijk de zorg uit te krijgen, is in 2019 het project DVDexit gestart. Bij dat project zijn inmiddels alle ziekenhuizen aangesloten.

Het afsprakenstelsel Twiin werkt aan een landelijke infrastructuur voor het uitwisselen van gegevens.

De Taskforce Samen Vooruit heeft een technische afspraak gemaakt voor het koppelen van al bestaande, regionale uitwisselingssystemen om zo landelijke dekking te krijgen. Deze initiatieven delen hun kennis in de Coalitie Beeldbeschikbaarheid, ingezet vanuit het VWS-programma Egiz om meer verbinding aan te brengen tussen de verschillende initiatieven.

Voorbereiding

Om de gegevensuitwisseling te verplichten onder de Wegiz, is nodig dat zorgverleners weten over welke gegevens het gaat en hoe de uitwisseling zal plaatsvinden. Welke gegevens zorgverleners uitwisselen staat bijvoorbeeld in de kwaliteitsstandaard. De wettelijke verplichting kan op twee manieren: spoor 1 (alleen verplichting om elektronisch uit te wisselen) of spoor 2 (elektronisch uitwisselen op basis van normen). Wordt er gekozen voor spoor 2 dan is het noodzakelijk om voorwaarden aan de uitwisseling te stellen door het ontwikkelen van een NEN-norm.

In bovenstaande afbeelding (mei 2023) zie je de stand van zaken voor Beeldbeschikbaarheid als het gaat om standaarden, normen en algemene maatregel van bestuur (AMvB).

*tripartite: zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging. 

Video Coalitie Beeldbeschikbaarheid

De Coalitie Beeldbeschikbaarheid is een samenwerking van partijen die werken aan landelijke beschikbaarheid van radiologiebeelden. In deze video vertellen we waarom dat zo belangrijk is.