Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz)

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Dit kan alleen worden bereikt met een goede elektronische overdracht van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners. Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zetten we samen belangrijke stappen om dit te bereiken.

Kamerbrief

Op 2 oktober heeft demissionair minister Kuipers de Eerste en Tweede kamer met een kamerbrief geïnformeerd over de voortgang van de Wegiz. In deze brief komen aan bod: de Meerjarenagenda Wegiz, de voortgang op de geprioriteerde gegevensuitwisselingen, een samenvatting van een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen EHDS en Wegiz, de motie over een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, de motie over financieringsmogelijkheden voor zorgaanbieders, en de rapportage van een onderzoek naar de gevolgen van verplichting tot end-to-end-beveiliging. De implementatie van de Wegiz is een grote opgave voor het zorgveld. De minister heeft zich dan ook ingespannen middelen vrij te maken om dit mogelijk te maken. Hiervan geeft hij in de brief een overzicht.

Meerjarenagenda Wegiz

Om prioriteit te geven aan specifieke gegevensuitwisselingen is een Meerjarenagenda (MJA) opgesteld, de MJA Wegiz. De afgelopen jaren is gewerkt aan vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) is Acute Zorg als vijfde prioriteit toegevoegd aan de MJA Wegiz. Op een aparte verzamellijst staan geboortezorg en gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg.

Voortgang gegevensuitwisselingen

De eerste gegevensuitwisseling die straks verplicht wordt, is de spoor-1 aanwijzing van versturen recept door huisarts aan de terhandsteller. Naar verwachting treedt deze in werking op 1 januari 2024 en zal de verplichting om de gegevens beschikbaar te stellen voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) een half jaar later ingaan.

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de gegevensuitwisseling die daarna verplicht wordt. Hiervoor is de norm naar verwachting in het najaar van 2023 gereed. De BgZ is de minimale set aan patiëntgegevens die door alle zorgverleners worden gebruikt (NAW-gegevens, allergie-informatie en laboratoriumuitslagen).

Verschillen en overeenkomsten tussen Wegiz en EHDS

Nictiz heeft een onderzoek gedaan naar verschillen en overeenkomsten tussen gegevensuitwisselingen onder de EHDS en de Wegiz. De algemene conclusie is dat er veel overlap bestaat. Op punten waar verschillen zijn, is Nederland met de andere lidstaten in gesprek om zaken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Samen met Nictiz zien we erop toe dat de gegevensuitwisselingen onder de Wegiz en EHDS zoveel mogelijk in lijn worden gebracht.

Onderzoek naar gevolgen van verplichting tot E2E-beveiliging

Tot slot bevat de brief een bijlage met conclusies van een onderzoek dat PriceWaterhouseCoopers heeft gedaan naar de gevolgen van het doorvoeren van een verplichting tot end-to-end beveiliging. De gevolgen hiervan zijn zo groot dat de doorvoering daarvan nu tot grote vertraging zou leiden. Onderzocht moet worden hoe dit in toekomstige ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur is in te passen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Phil Nijhuis