Doelstellingen

We regelen dat alle zorgverleners en patiënten, cliënten en burgers digitaal kunnen beschikken over de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment zodat passende zorg op een veilige manier verleend kan worden.

1. Elektronische gegevensuitwisseling is de standaard in de zorg

Om continuïteit van zorg aan de patiënt te kunnen borgen of te kunnen starten zijn in 2025 alle kerngegevens uiterlijk binnen 24 uur na registratie beschikbaar voor elke zorgverlener met een behandelrelatie, ongeacht het tijd¬stip en de plek waarop de patiënt geholpen moet worden.
De kerngegevens betreffen de EU-patiëntsamenvatting (inclusief medicatiegegevens), labuitslagen, beelden, verslagen en (verpleegkundige) zorgplannen die nodig zijn voor het verlenen van netwerkzorg. Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zetten het zorgveld en de overheid samen belangrijke stappen om dit te bereiken. En er is sprake van Eenheid van taal: de gehanteerde kerngegevens betekenen in alle sectoren hetzelfde.

2. Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens

In 2025 beschikken alle inwoners, die dat willen, over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat. Zij kunnen zo meer eigen regie nemen op hun gezondheid en zorg en invulling geven aan het samen beslissen met hun zorgverlener. Dit draagt bij aan goede toegankelijke zorg en kan zorgverleners ontlasten.

3. Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg

In 2026 leidt de inzet van hybride zorg tot aantoon¬baar anders werken en het verlagen van de werkdruk van de zorgverleners met toegankelijkheids- en kwaliteitsbehoud. Veldpartijen (her)ontwerpen de zorgpaden en -processen en zorgen voor afschaling en aanpassing van bestaande traditionele werkwijze en processen. Overheidspartijen faciliteren waar nodig deze transformatie ook bij implementatie.

Sectoren onderzoeken welke zorgpaden geschikt zijn voor digitale en/of hybride zorg. Van deze geschikte zorg komt 70% digitaal of hybride beschikbaar. Van alle zorg die hybride wordt aangeboden, streven we naar een inclusie van c.q. het gebruik door minimaal 50% van de patiëntenpopulatie waarvoor de hybride zorg- paden geschikt zijn. Hiertoe worden sectorale afspraken gemaakt.

Meer informatie hierover vind je op zorgvannu.nl of op digizo.nu

4. Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen

In de zorg worden veel gezondheidsgegevens geregistreerd. Als deze gegevens voor iets anders dan een behandeling worden gebruikt, dan is dat secundair gebruik. Denk hierbij aan het gebruiken van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, gepersonaliseerde zorg, procesverbeteringen, innovaties en toezicht.

Samen met zorgpartijen zorgt VWS ervoor dat zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers in de zorg, nog beter toegang krijgen tot deze data. Uiteraard op een veilige en betrouwbare manier.

De afspraken die zijn gemaakt om bovenstaande doelen te realiseren vind je in het Integraal Zorg Akkoord (IZA).