IZA

De zorg staat onder steeds meer druk en daarom is het belangrijk om de digitalisering en informatievoorziening te herzien. In september 2022 heeft het kabinet afspraken gemaakt met zorgpartijen om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Binnen verschillende thematafels, waarin de 14 zorgpartijen die het IZA hebben ondertekend zijn vertegenwoordigd, zijn de afspraken omgezet in concrete doelstellingen en acties.

Thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling

Een essentiële randvoorwaarde om de doelen uit het IZA te behalen is het goed en veilig kunnen delen van informatie, in het gehele netwerk van zorgprofessionals en van de patiënt/cliënt. De thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling richt zich dan ook op het behalen van de volgende vier doelstellingen:

  • Elektronische gegevensuitwisseling is de standaard in de zorg
  • Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens
  • Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg
  • Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen.

IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling

Op maandag 22 januari 2024 ondertekenden minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de IZA-partijen in Den Haag het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling.

Met het uitvoeringsakkoord committeren VWS en de zorgpartijen zich aan gemaakte keuzes en richtinggevende afspraken die bijdragen aan landelijke gegevensuitwisseling. Het akkoord voorkomt ook dat afwijkende keuzes worden gemaakt die landelijke gegevensuitwisseling bemoeilijken of vertragen. En het voorkomt desinvesteringen.

Het uitvoeringsakkoord past binnen de afspraken in het IZA en plateau 1 van de Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel.

Downloads