Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #35 Wegiz-special

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van de Wegiz. Heuglijk nieuws is namelijk dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, waarmee de Wegiz een wet wordt. Wat betekent dit voor het zorgveld? Je leest het in deze nieuwsbrief. Ook vertelt ouderenpsychiater Yvonne Timmer hoe belangrijk het is dat zij een compleet medicatieoverzicht heeft van haar patiënten. 

Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. De Eerste Kamer heeft deze week unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. 

Lees hier wat minister Kuipers en Bianca Rouwenhorst, directeur Directie Informatiebeleid /CIO van VWS, zeggen over deze mijlpaal.

Eerste Kamer

Hoe nu verder met de Wegiz?

De Wegiz is een kaderwet die het mogelijk maakt gegevensuitwisselingen aan te wijzen die verplicht elektronisch moeten plaatsvinden. Aan deze aangewezen gegevensuitwisselingen kunnen nadere eisen worden gesteld die worden uitgewerkt in informatiestandaarden en normen. Op dit moment zijn er al vijf aanwijzingen in ontwikkeling.

De komende jaren gaat VWS-minister Ernst Kuipers verder met het selecteren van geschikte gegevensuitwisselingen. Verder bekijkt hij hoe uitvoering kan worden gegeven aan de verschillende wijzigingen die de Tweede Kamer op de Wegiz heeft aangebracht. Hierbij kun je denken aan eisen die gesteld worden aan informatiesystemen en de uitwisseling van gegevens met de patiënt via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Daarnaast is tijdens het debat in de Eerste Kamer van afgelopen 11 april aan de minister gevraagd of de medische brieven op de Meerjarenagenda Wegiz gezet kunnen worden. De minister heeft toegezegd de wens van de Eerste Kamer mee te nemen in de gesprekken die hij al voert met het Zorginstituut en het zorgveld.

Met de Wegiz wordt een aanzienlijke verandering voor het zorgveld beoogd. Om die reden worden de doelstellingen en de effecten daarvan binnen vijf jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. Of het huidige Wegiz-stelsel voldoende recht doet aan de gevraagde regierol van de minister is ook onderdeel van genoemde evaluatie. Van de evaluatie gaat een verslag naar beide Kamers toe.

Stand van zaken geprioriteerde gegevensuitwisselingen op Meerjarenagenda Wegiz

Op de Meerjarenagenda (MJA) Wegiz staan vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen: Medicatieoverdracht, Basisgegevensset Zorg, Beeldbeschikbaarheid, Verpleegkundige Overdracht en Acute zorg. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wegiz hebben samenwerkende partijen gewerkt aan een verplichting voor deze gegevensuitwisselingen. 

Zo werkt het zorgveld onder begeleiding van NEN aan het ontwikkelen van normen voor elektronische gegevensuitwisseling waarbij wordt verwezen naar informatiestandaarden van Nictiz. Kwaliteitsstandaarden die het zorgveld ontwikkelt en beheert, worden door het Zorginstituut in een register opgenomen. Het ministerie van VWS legt de afspraken vast in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Elke gegevensuitwisseling op de Meerjarenagenda heeft zo zijn eigen afsprakenset vastgelegd in een AMvB.

Lees hier het hele artikel over de stand van zaken van de geprioriteerde gegevensuitwisselingen

Meestgestelde vragen over Wegiz

VWS heeft een top 5 met meestgestelde vragen opgesteld, zoals ‘wat betekent de Wegiz voor mij als huisarts?' Benieuwd wat de andere vier zijn? Lees het op onze website.

Kabinet komt met Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel

VWS-minister Ernst Kuipers heeft deze maand de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel aangeboden aan de Tweede Kamer. De toenemende druk op de zorg vraagt om een nieuwe visie op digitalisering en informatievoorziening. Dat is nodig om nu en straks kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven geven. Uitgangspunt is dat de nodige medische gegevens beschikbaar zijn voor burgers, patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, onderzoekers en beleidsmedewerkers om te gebruiken voor gezondheid, preventie en/of zorg.

Lees hier het hele nieuwsbericht over de Nationale Visie op de gezondheidszorg

Uit de praktijk: ’Elektronisch voorschrijven op basis van een compleet medicatieoverzicht is minder foutgevoelig’

’Elektronisch voorschrijven op basis van een compleet medicatieoverzicht is minder foutgevoelig’, vertelt ouderenpsychiater Yvonne Timmer in een interview. Het is belangrijk dat zij weet welke medicatie haar patiënten hebben, want in haar vak zijn er vaak meerdere specialisten die zich met een patiënt bezighouden.

Lees hier het interview met Yvonne Timmer

Beeld: ©VWS