Meerjarenagenda Wegiz

Op de Meerjarenagenda Wegiz staan de gegevensuitwisselingen die geschikt zijn om als eerste verplicht elektronisch te laten verlopen. Die lijst met gegevensuitwisselingen is in nauw overleg met het zorgveld tot stand gekomen.

De Meerjarenagenda Wegiz is een overzicht dat periodiek – zoals de wet dat regelt – wordt bijgewerkt. Bijvoorbeeld wanneer een gegevensuitwisseling is geïmplementeerd of nieuw wordt toegevoegd. Ook als blijkt dat een gegevensuitwisseling meer inspanning kost, kan bijstelling van de prioritering gewenst zijn. Deze actualisatie past in de wens van een eenduidig en transparant proces om tot wettelijke verplichting van gegevensuitwisselingen te komen.

Kenmerken Meerjarenagenda

 • De Meerjarenagenda wordt opgesteld in nauw overleg tussen het zorgveld en VWS.
 • Gegevensuitwisselingen worden onder meer getoetst aan de criteria:
 1. Realiseerbaarheid
 2. Toegevoegde waarde
 3. Draagvlak
 • Gegevensuitwisselingen zonder (zicht op) een kwaliteitsstandaard komen niet op de Meerjarenagenda Wegiz.
 • Het Informatieberaad Zorg adviseert over de concept-Meerjarenagenda Wegiz en prioriteitstelling, de minister stelt de agenda vast en informeert de Tweede Kamer erover.

Vijf gegevensuitwisselingen zijn nu geprioriteerd

De Meerjarenagenda Wegiz is kortgeleden herzien door het Informatieberaad Zorg. Officiële communicatie hierover volgt na de zomer. Hier kunnen we wel al communiceren dat er momenteel vijf gegevensuitwisselingen zijn geprioriteerd. Deze worden nu uitgewerkt tot een aanwijzing onder de Wegiz. De vijfde, Acute Zorg, is er onlangs vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan toegevoegd.

De geprioriteerde gegevensuitwisselingen zijn:

 1. Basisgegevensset Zorg (BgZ)
 2. Beeldbeschikbaarheid
 3. Verpleegkundige overdracht
 4. Medicatieoverdracht
 5. Acute Zorg

Het plaatje hieronder geeft de planning weer per gegevensuitwisseling. Acute Zorg is hierin nog niet opgenomen. De planning hiervan volgt na de zomer.