Donderdag 16 mei

Op deze pagina vind je het VWS-programma op de ICT&health World conference. Het volledige programma vind je hier. Hier kun je je ook aanmelden.

Below you'll find our program in English.

10.00 – 10.25 I NHA India
Kiran Copal Vaska, Directeur IT, Beleid & Coördinatie

11.30 I Generatieve AI in de Nederlandse zorg
Dr. Jildau Bouwman, Senior Scientist and Programme Leader Digital Health Technologies TNO and drs. Kawae Chan, Beleidscoördinator team Databeschikbaarheid & AI VWS

De ontwikkelingen rond Generatieve Artificiële Intelligentie (GAI) gaan op dit moment snel. Ook in de zorg biedt GAI veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld het automatiseren van administratieve taken, het stellen van diagnoses en behandelplanning. TNO heeft voor VWS een rapport geschreven dat een overzicht geeft van de kansen, uitdagingen, en risico's die GAI met zich meebrengt voor de Nederlandse gezondheidszorg. In deze presentatie wordt een overzicht van de technologie, worden praktijkvoorbeelden gegeven van het gebruik van GAI en wordt gekeken naar de potentiële impact op de zorg. Ook wordt er ingezoomd op risico’s zoals hallucinatie, ethische bezwaren en het belang van menselijk toezicht, samenwerking en benchmarks. Aan het einde van de sessie hebben we ruim de tijd voor een dialoog over de kansen en risico’s van Generatieve Artificiële Intelligentie in de zorg.

De sessie wordt in het Nederlands gehouden.

12.10 – 13.10 | Integrale samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg
Iman Merison, Manager Informatiebeleid / CIO, ministerie van VWS en  Mark Janssen, lid van de Raad van Bestuur, Radboud UMC en lid van het Informatieberaad voor de Zorg

Na een korte introductie over het Nederlandse Integraal Zorgakkoord (IZA) worden enkele concrete casussen gepresenteerd om te laten zien hoe we samenwerken binnen de Nederlandse gezondheidszorg. We zijn ook benieuwd naar de ervaringen uit andere landen. 

14.00 – 16.00  | Openbare vergadering van het Informatieberaad Zorg
Het Informatieberaad Zorg (IB) is sinds 2014 een bestuurlijke samenwerking tussen koepelorganisaties, brancheverenigingen, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het IB werkt aan een duurzaam Gezondheidsinformatiestelsel om, voor nu en in de toekomst, databeschikbaarheid te realiseren. Het IB adviseert op strategische vraagstukken het ministerie van VWS en de minister. De pSG van VWS is voorzitter van het Informatieberaad Zorg.
In de afbeelding hiernaast een overzicht van de deelnemende partijen.
 
Tijdens de ICT&health World Conference, ben je van harte welkom om de vergadering van het IB bij te wonen. Op de agenda van het Informatieberaad staan de 0.9 versie (concept tekst) van de Nationale Visie en Strategie en de Basis Portfolio van het Gezondheidsinformatiestelsel.
De vergadering vindt in het Nederlands plaats.

16.00 – 16.20        Afsluitende Keynote
Abigail Norville, pSG VWS en André Dekker, Medisch Fysicus/Professor Clinical Data

Our program in English

11.30 I Generative AI in Dutch healthcare
Dr. Jildau Bouwman, Senior Scientist and Programme Leader Digital Health Technologies TNO and drs. Kawae Chan, Coordinator team Data availability & AI VWS

The developments around Generative Artificial Intelligence (GAI) are going fast at the moment. Also in healthcare GAI offers many opportunities, for example, automating administrative tasks, making diagnoses, and treatment planning. TNO has written a report for the Ministry of Health, Welfare and Sport that provides an overview of the opportunities, challenges, and risks that GAI brings to the Dutch healthcare sector. This presentation provides an overview of the technology, practical examples of the use of GAI, and looks at the potential impact on healthcare. It will also zoom in on risks such as hallucination, ethical concerns and the importance of human oversight, collaboration and benchmarks. At the end of the session, we will have ample time for a dialogue about the opportunities and risks of Generative Artificial Intelligence in healthcare.

12.10 – 13.10 | Fostering Integral Collaboration within the health sector to realize our health information system

After a short introduction about the Dutch Integral Care Agreement (IZA) a few concrete case studies will be presented to show how we work together within the Dutch healthcare sector. We are also eager to hear about practical experiences from other countries.