Dinsdag 14 mei

Op deze pagina vind je het VWS-programma op de ICT&health World conference. Het volledige programma vind je hier. Hier kun je je ook aanmelden.

Below you'll find our program in English.

Alle sessies zijn in het Engels

9.15-9.30 I  Opening en welkom  Bianca Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid/CIO VWS)

12.30 - 13.10 | Een compleet elektronisch medicatieoverzicht: praktijk en wetgeving.
Gepke Delwel, senior politiek adviseur, ministerie van VWS en Samir El Abdouni, apotheker en onderzoeker, Erasmus MC

In Nederland vinden dagelijks ongeveer 75 vermijdbare medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames plaats. Om deze te voorkomen - en de patiëntveiligheid als geheel te verbeteren - moeten zorgverleners en patiënten toegang hebben tot nauwkeurige en volledige medicatiegegevens. Om dit te bereiken is medicatiegegevensoverdracht tussen de zorginformatiesystemen en de persoonlijke patiënten domeinen nodig. In het nationale programma 'Medicatieoverdracht' zijn alle belanghebbenden - waaronder zorgverleners, patiënten en softwareleveranciers - samengekomen om de nieuwe richtlijnen en informatiestandaarden te ontwikkelen en te implementeren.

Kom naar deze sessie om meer te weten te komen over de principes van medicatiegegevensoverdracht in Nederland, de eerste geleerde lessen én om inzicht te krijgen in de aankomende wetgeving.

13.30 – 14.10 | Healthdata EU | Secundair gebruik van gezondheidsgegevens in de EU: van theorie naar praktijk
Johanna Seppänen, directeur Findata

Finland heeft in 2019 een centraal toegangspunt voor gezondheidsgegevens Findata opgericht. De Findata-diensten zijn gebaseerd op de nationale wet op het secundaire gebruik van gezondheids- en sociale gegevens, die goed vergelijkbaar is met de komende EHDS-verordening. Het doel is om de toegang tot gezondheidsgegevens voor onderzoek en andere secundaire doeleinden te stroomlijnen en te beveiligen.

In de zomer van 2023 heeft de Europese Commissie besloten tot directe EU4Health-subsidies voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om de implementatie van Health Data Access Bodies (HDAB) te versnellen. Op initiatief van de Commissie zijn de bevoegde autoriteiten begonnen met het opzetten van een Community of Practice (CoP) om de lidstaten te ondersteunen en de samenwerking binnen Europa te versterken. In deze sessie hoor je hier alles over.

13.30 uur | De implementatie van SNOMED in Nederland
Magdalena de Bruin, Programmamanager Regie op Eenheid van Taal en Techniek in de Zorg, VWS en Sylvia Veereschild, adviseur SNOMED, Nictiz

Eenheid van taal en techniek is een belangrijke voorwaarde voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens. SNOMED, het internationaal medische terminologiestelsel van en voor zorgprofessionals, maakt dit mogelijk. Nictiz schreef een advies in de vorm van een praktische implementatiestrategie om tot goed SNOMED-gebruik te komen. Met dit advies is het nu aan het zorgveld om SNOMED te implementeren, ondersteund door Nictiz en geleid door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat houdt deze implementatiestrategie in? Magdalena de Bruin van het ministerie van VWS en Sylvia Veerenschild van Nictiz vertellen je er alles over.

Deze sessie wordt zowel in het Engels als Nederlands gegeven.

14.30 – 15.10 | De Nederlandse wetgeving voor elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. Hoe kunt u zich voorbereiden?
Ulco de Boer, beleidsmedewerker gegevensuitwisseling, ministerie van VWS en Kejan Beemer, beleidsmedewerker gegevensuitwisseling, ministerie van VWS

In deze lezing maken we je wegwijs in de Nederlandse wetgeving voor elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens aan de hand van het waarom, wat en hoe. Ook geven we handvatten hoe Nederlandse zorgorganisaties zich kunnen voorbereiden op deze wetgeving.

Our program in English

12.30 - 13.10 | A complete electronic medication overview: practice and legislation.
In the Netherlands, every day about 75 avoidable medication related hospital admissions occur. To avoid these – and improve patient safety as a whole – health care professionals and patients must have access to accurate and complete medication data. To attain this, medication data transfer between the health care information systems and the personal patient domains is required. In the national program ‘Medicatieoverdracht’, all stakeholders – including healthcare providers, patients, and software suppliers –  have come together to develop and implement the novel guidelines and information standards.

Join us to learn more about the principles of medication data transfer in the Netherlands, the first lessons learned, and gain insight into the forthcoming legislation.

13.30 – 14.10 | Secondary use of health data in EU: from theory to practice
Finland has established a centralized health data access point Findata in 2019. Findata services are based on the national Act on Secondary Use of Health and Social Data, closely comparable to the upcoming EHDS regulation. The aim is to streamline and secure the access to health data for research and other secondary purposes.

In summer 2023, European Commission has decided on direct EU4Health grants for member states’ competent authorities to speed up the implementation of Health Data Access Bodies. Launched by the Commission, the competent authorities have kicked-off building a Community of Practice (CoP) to support member states and strengthen the cooperation within Europe.

14.30 – 15.10 | Dutch legislation for electronic exchange of health data should concern you
In this lecture we will show the ropes on Dutch legislation for electronic exchange of health data through the why, what and how. We will also give pointers on how Dutch care organisations can prepare themselves for this legislation.