Een groeiende behoefte aan én mogelijkheden voor digitale vertegenwoordiging

Op 2 mei jl publiceerde NRC het artikel ‘Zonder DigiD lukt zorgen bijna niet’. Centraal hierin staat de verschuiving van dienstverlening bij publieke organisaties van analoog naar digitaal en de drempels die bijvoorbeeld ouders van kinderen met een verstandelijke beperking daarin ervaren. Zij willen als wettelijk vertegenwoordiger namens hun kind van deze digitale dienstverlening gebruik maken. Het regelen daarvan blijkt vaak niet mogelijk, waardoor ze teruggeworpen worden op het papieren proces.

Digitale vertegenwoordiging

Een van de mogelijkheden om kwetsbare doelgroepen te betrekken bij het gebruik van digitale dienstverlening is de mogelijkheid van vertegenwoordiging. Iemand anders heeft dan namens de patiënt toegang tot de medische gegevens en kan ook namens de patiënt handelingen verrichten.

Het ministerie van VWS hecht er veel belang aan dat digitale diensten in de zorg voor een zo groot mogelijke groep beschikbaar zijn. Zo ook de ouders van kinderen zoals die in het artikel aan het woord kwamen. Daarom worden centrale voorzieningen ontwikkeld voor digitale vertegenwoordiging en komen die ook voor de zorg beschikbaar. Die voorzieningen kunnen worden gekoppeld aan DigiD en richten zich op:
- Machtigen (vrijwillig) => deze dienst is beschikbaar via TVS!
- (Ouderlijk) gezag voor kinderen tot 16 jaar => deze dienst is in pilot, naar verwachting beschikbaar vanaf begin 2023 voor kinderen tot 12 jaar.
- Bewindvoering/curatele/mentorschap => in ontwikkeling, naar verwachting beschikbaar vanaf 2024

Geïnteresseerd?

Niet alleen het ministerie van VWS onderschrijft het belang van digitale inclusie. Ook vanuit de politiek zijn er vragen gesteld over de wijze waarop hier binnen de zorg invulling aan wordt gegeven. Deze vragen en antwoorden verschijnen binnenkort op deze site.

Wilt u nu alvast meer weten over de centrale voorzieningen voor digitale vertegenwoordiging? Nictiz organiseert regelmatig (online) bijeenkomsten, onder andere over dit onderwerp. Bekijk hier de agenda en volg hun speciale Linkedin kanaal over Digitale toegang in de zorg om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen!