Nieuw: beslisboom betrouwbaarheidsniveaus en erkende inlogmiddelen

Zorgaanbieders wisselen steeds meer informatie digitaal uit met patiënten. Deze gegevensuitwisseling moet voldoen aan onder meer de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en in de toekomst aan de Wet digitale overheid (Wdo). Zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers nemen nu al stappen om aan deze eisen te voldoen. Om hen wegwijs te maken in hoe zij hun digitale diensten veilig, toegankelijk en betrouwbaar kunnen aanbieden aan patiënten is er nu een handige beslisboom.

Welk betrouwbaarheidsniveau een zorgaanbieder moet toepassen bij het aanbieden van digitale middelen en of erkende inlogmiddelen nodig zijn, hangt af van het soort organisatie, type gegevens die worden verwerkt en de digitale dienst die wordt aangeboden. De interactieve beslisboom biedt inzicht in de eisen die voor een zorgorganisatie van toepassing zijn. Relevante wetgeving is hierin verwerkt en vertaald naar een handig hulpmiddel.

Duidelijk antwoord op digitale toegangseisen

De beslisboom geeft een overzicht van algemene- en zorg specifieke wetten waar zorgaanbieders mee te maken hebben of gaan krijgen. Naast de AVG en de Wdo is er ook aandacht voor Europese regels (eIDAS), de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  

Zorgaanbieders vinden het antwoord op vragen als: Op welk niveau moet ik DigID aanbieden als een patiënt bijvoorbeeld een online vragenformulier invult als onderdeel van zijn/haar behandeling? Of als een patiënt online een afspraak bij ons maakt? Wat als wij online informatie (over de behandeling van een patiënt) aanbieden via het Patiëntenportaal?  

Het hulpmiddel geeft verder inzicht in wanneer een erkend inlogmiddel is vereist, en wanneer niet. Ook de consequentie van bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht is meegenomen in de antwoorden.

De beslisboom is een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De zorg maakt een digitaliseringsslag en VWS stimuleert dit. Zo werken we samen aan veilige digitale toegang.

Meer weten over erkende inlogmiddelen

Meer weten over betrouwbaarheidsniveaus