Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Programma Elektronische Gegevensuitwisseling bereidt een wet voor waarin staat dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners stap voor stap elektronisch moet gaan verlopen. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State.

De ministerraad stemde er vrijdag 30 oktober mee in om het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Na indiening bij de Tweede Kamer worden zowel het advies als het wetsvoorstel openbaar. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2021 bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.

Elektronische gegevensuitwisseling

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is belangrijk voor goede zorg. Vaak gebeurt die uitwisseling van informatie nog via papieren dossiers, fax of cd-rom. Als zorgverleners gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van cliënten sneller van de ene zorgverlener naar de andere. Elektronische uitwisseling is ook minder foutgevoelig.

De wet betekent dat zorgverleners via een computerverbinding informatie over cliënten gaan delen. Dat is belangrijk voor goede zorg. Door het gebruik van dezelfde taal en techniek beschikken zowel de zendende als ontvangende zorgverleners straks tijdig over dezelfde informatie, en interpreteren die ook hetzelfde. Zo weten de zorgverleners bijvoorbeeld wie welke behandeling eerder heeft gehad, welke medicijnen hij of zij al gebruikt en of er allergieën zijn.

Meer tijd voor cliënten

Elektronische gegevensuitwisseling beoogt het aantal vermijdbare fouten terug te dringen, bijvoorbeeld bij medicijngebruik of situaties waarin elke seconde telt. Ook bespaart elektronische gegevensuitwisseling tijd. Zorgverleners hoeven niet steeds gegevens over te typen. En de cliënt hoeft niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en onnodig herhalingen van onderzoeken te ondergaan. Zorgverleners houden daardoor meer tijd over voor cliënten.

De gegevens komen digitaal beschikbaar doordat zorgverleners informatie over hun cliënten verplicht elektronisch moeten uitwisselen. De zorgverlener kan de cliëntgegevens vervolgens ook beschikbaar stellen aan de cliënt. Door de standaardisatie van gegevensuitwisselingen wordt het op termijn ook makkelijker om gegevens over cliënten te delen via hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Zowel de zorgsector als de Tweede Kamer hebben de minister eerder gevraagd regie te nemen op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Met het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg dat er nu ligt, geeft minister Van Ark invulling aan die vraag.

Stap voor stap verplicht

Elektronische uitwisseling tussen zorgverleners zal stap voor stap verplicht worden. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal komen te staan welke gegevensuitwisselingen vanaf een bepaald moment verplicht elektronisch moeten plaatsvinden. Het gaat dan bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek kan versturen.

De wet bepaalt alleen dát er gegevens elektronisch moeten worden uitgewisseld en hoe dat moet gebeuren, maar niet wélke gegevens. Dat laatste bepaalt het zorgveld. De wet sluit aan op afspraken die zorgprofessionals al gewend zijn met elkaar te maken en worden vastgelegd in zogeheten ‘kwaliteitsstandaarden’. Daarin staat precies wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening of situatie.

Meer informatie

In dit filmpje licht Ron Roozendaal - directeur Informatiebeleid VWS - het wetsvoorstel toe. Hij vertelt onder andere over de aanleiding, context en de belangrijkste artikelen in het wetsvoorstel.