Meerjarenagenda Wegiz

De minister voor Medische Zorg wil met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) meer regie nemen over de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Een van de instrumenten daarvoor is de Meerjarenagenda Wegiz, die in nauwe samenwerking met het zorgveld is opgesteld. Op de agenda staan de gegevensuitwisselingen die de minister heeft aangewezen als prioritair en die in de toekomst verplicht elektronisch moeten verlopen.