Strategie

Sinds de oplevering van de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel aan de Tweede Kamer in april 2023 is hard gewerkt aan de strategie om de visie te realiseren. Dat is gedaan in samenwerking met Nictiz, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland. Daarbij is ook het zorgveld actief betrokken geweest. Er zijn stakeholdersessies en verdiepende sessies georganiseerd om zoveel mogelijk input te krijgen. En begin 2024 heeft het zorgveld in de openbare consultatie mee kunnen kijken en denken. Dat is door velen gedaan, waardoor de strategie verder is ontwikkeld.

De Nationale Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel wordt naar verwachting begin juni 2024 opgeleverd en door de minister van VWS naar de Tweede kamer gestuurd.

Strategie in drie fases

We gaan de visie in drie fases realiseren:

Fase 1: Interoperabiliteit organiseren
De focus in de komende jaren ligt op het realiseren van interoperabiliteit in het gezondheidsinformatiestelsel en het integreren van beschikbare data en digitale diensten in herontworpen zorgprocessen. We bouwen voort op de huidige zorgprocessen en digitale mogelijkheden. Hierbij richten we ons op elektronische gegevensuitwisseling volgens de gemaakte afspraken met het veld (zoals het IZA) en de Wegiz.

Fase 2: Ondersteuning van netwerkzorg
In de tweede fase passen we het gezondheidsinformatiestelsel aan op belangrijke veranderingen in de zorg zelf. Dit omvat de groei van zorg in netwerken van formele en informele zorgverleners, met een toenemend gebruik van digitale zorg op afstand en een intensiever hergebruik van data voor gezamenlijke besluitvorming, evaluatie, onderzoek, innovatie en beleid.

Fase 3: Geïntegreerde zorg en ondersteuning
In de derde fase wordt geïntegreerde zorg en ondersteuning gerealiseerd, waarbij er een verschuiving plaatsvindt van voornamelijk curatieve zorg naar preventie en gezondheid. In deze fase is het gezondheidsinformatiestelsel volledig ontwikkeld en operationeel.

Op deze manier bereiken we de overgang van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid.