Strategie

Om de visie concreet te maken, is er een korte termijnstrategie ontwikkeld die aansluit bij de afspraken in het IZA. De strategie voor de middellange en lange termijn wordt eind 2023 opgeleverd in samenwerking met het zorgveld. Op 11 en 23 mei vonden de eerste stakeholdersessies plaats, waar ongeveer 150 mensen uit het zorgveld aan hebben deelgenomen. Het proces voor de ontwikkeling van de strategie verloopt als volgt:

  1. Stakeholdersessies op 11 en 23 mei.
  2. Het NVS-kernteam vult het strategisch raamwerk aan op basis van de input uit de stakeholdersessies.
  3. Stakeholders vullen het raamwerk aan tijdens verdiepende sessies per thema.
  4. Het zorgveld krijgt de gelegenheid om tijdens een consultatieronde per thema te reageren op de strategie.

Na deze ronde, waarbij de strategie per thema wordt uitgewerkt, worden alle elementen samengevoegd en wordt er gekeken naar de samenhang ervan. Dit geconsolideerde document wordt opnieuw aangeboden aan het zorgveld tijdens een tweede consultatieronde.

Strategie in drie fases

We gaan de visie in drie fases realiseren:

Fase 1: Interoperabiliteit organiseren
De focus in de komende jaren ligt op het realiseren van interoperabiliteit in het gezondheidsinformatiestelsel en het integreren van beschikbare data en digitale diensten in herontworpen zorgprocessen. We bouwen voort op de huidige zorgprocessen en digitale mogelijkheden. Hierbij richten we ons op elektronische gegevensuitwisseling volgens de gemaakte afspraken met het veld (zoals het IZA) en de Wegiz.

Fase 2: Ondersteuning van netwerkzorg
In de tweede fase passen we het gezondheidsinformatiestelsel aan op belangrijke veranderingen in de zorg zelf. Dit omvat de groei van zorg in netwerken van formele en informele zorgverleners, met een toenemend gebruik van digitale zorg op afstand en een intensiever hergebruik van data voor gezamenlijke besluitvorming, evaluatie, onderzoek, innovatie en beleid.

Fase 3: Geïntegreerde zorg en ondersteuning
In de derde fase wordt geïntegreerde zorg en ondersteuning gerealiseerd, waarbij er een verschuiving plaatsvindt van voornamelijk curatieve zorg naar preventie en gezondheid. In deze fase is het gezondheidsinformatiestelsel volledig ontwikkeld en operationeel.

Op deze manier bereiken we de overgang van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid.