Routeringsdienst TVS

Digitalisering in de zorg betekent dat er aanpassingen moeten worden gedaan in de systemen die ICT-leveranciers aan zorgaanbieders leveren. Inlogmiddelen moeten erkend en betrouwbaar zijn. Alleen het implementeren van DigiD is hierin niet afdoende. Ook de machtigingsvoorziening en - op termijn - eIDAS en de te erkennen (private) authenticatiemiddelen moeten een plek krijgen. Daarom is het voor zowel ICT-leveranciers als zorgaanbieders belangrijk niet alleen de stap te zetten naar DigiD op het vereiste niveau, maar zich ook vast te voorbereiden op toekomstige erkende inlogmiddelen.

Om dat te faciliteren hebben het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Logius en DICTU de handen ineengeslagen en stellen een routeringsdienst beschikbaar voor de zorgsector. Deze routeringsdienst, de routeringsdienst TVS, fungeert als koppeling naar alle onder de Wet digitale overheid erkende inlogmiddelen.

Het is niet verplicht aan te sluiten op de routeringsdienst TVS. Zorgaanbieders of leveranciers die dat wensen, kunnen ook een directe aansluiting realiseren op DigiD. Houd er dan rekening mee dat onderstaande uitgangspunten niet zonder meer van toepassing zijn.

De routeringsdienst TVS

DigiD Substantieel

DigiD op betrouwbaarheidsniveau Substantieel is als authenticatiemiddel beschikbaar voor burgers. Zij gebruiken dan de DigiD app en doen daarin eenmalig een check van hun identiteitsbewijs. Zo hebben we nog meer zekerheid dat de persoon is wie hij/zij zegt te zijn. Meer informatie: www.digid.nl/fijnidee

TVS

De ToegangVerleningService (TVS) is beschikbaar voor zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers. Met een aansluiting op TVS is niet alleen een aansluiting op DigiD geregeld, maar ook aansluitingen op de publieke machtigingsvoorziening, eIDAS en (toekomstige) private erkende inlogmiddelen.

Ouderlijk gezag

Een minderjarig kind mag sommige beslissingen niet zelf nemen. Daarom staat het kind onder gezag, bijvoorbeeld van één of beide ouders. Voor (ouderlijk) gezag is er in de zorg een onderscheid tussen de doelgroepen 0 tot 12 jaar en 12 tot 16 jaar. Voor de zorg betekent dit dat de ouder met gezag het recht heeft om (online) toegang te krijgen tot in ieder geval het dossier van een kind onder de 12 jaar. Om dit goed te regelen wordt een functionaliteit ontwikkeld waarin toegang tot medische dossiers van kinderen geregeld is aan de hand van het gezagsregister. Door dit centraal te regelen, hoeven zorgaanbieders zelf niet (meer) bij te houden en te controleren of een ouder ook daadwerkelijk over het gezag beschikt. De machtigingsvoorziening voor ouderlijk gezag wordt momenteel ontwikkeld. Zodra het gereed is, wordt het automatisch beschikbaar gesteld via TVS. Als u over een aansluiting op TVS beschikt hoeft u daar dus geen apart aansluitproces voor te doorlopen.

Publieke machtigingsvoorziening

Machtigen is het vrijwillig geven van een bevoegdheid door een belanghebbende (patiënt) aan een of meerdere vertegenwoordigers (gemachtigde) om bepaalde handelingen uit te voeren. Bij het verstrekken van een machtiging krijgt een gemachtigde de bevoegdheid om namens een belanghebbende te handelen, zonder dat de daarbij horende verantwoordelijkheid van de belanghebbende overgaat op de gemachtigde. Een voorbeeld van een machtiging is een mantelzorger (buurman) die namens een patiënt de bloeddruk via een online portaal doorgeeft aan de huisarts. De publieke machtigingsvoorziening is beschikbaar achter TVS en kan geïmplementeerd worden. Daarmee biedt u patiënten die hun online zorgzaken niet zelf kunnen of willen regelen een mooi alternatief. Meer informatie: https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/digitale-toegang/publieke-machtigingsvoorziening

eIDAS fase 1

eIDAS heeft betrekking op het accepteren van Europees erkende inlogmiddelen binnen de digitale dienstverlening. Hiermee wordt het voor burgers makkelijker en veiliger om binnen Europa online zaken te regelen. Een aansluiting op eIDAS via TVS in fase 1 is beschikbaar voor zorgaanbieders die nu (al) gehouden zijn aan deze verordening: - Academisch ziekenhuizen - Zorgverzekeraars Heeft u interesse in een dergelijke aansluiting maar behoort u niet tot een van bovenstaande type zorgaanbieders? Dan kunt u uw interesse wel kenbaar maken via e-ID@nictiz.nl

E-herkenning

E-herkenning is voor bedrijven en organisaties wat DigiD is voor burgers: een inlogmiddel dat uw diensten veilig online toegankelijk maakt voor ondernemers en andere organisaties. Met een aansluiting op TVS kunt u ook E-herkenning activeren.

Curatele & bewind

Wettelijke vertegenwoordigers zijn burgers of rechtspersonen die door de kantonrechter worden benoemd tot mentor, voogd, bewindvoerder of curator. De wettelijke vertegenwoordiger krijgt via een gerechtelijke uitspraak de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om namens een burger te handelen richting een zorgaanbieder. Om dit goed te regelen wordt een functionaliteit ontwikkeld waarin toegang tot medische dossiers van personen die onder bewind staan, geregeld is aan de hand van het centraal curatele- en bewindregister. Door dit centraal te regelen, hoeven zorgaanbieders zelf niet (meer) bij te houden en te controleren of iemand onder bewind staat en wie in dat geval de bewindvoerder is. De machtigingsvoorziening voor bewindvoering wordt momenteel ontwikkeld. Zodra het gereed is, wordt het automatisch beschikbaar gesteld via TVS. Als u over een aansluiting op TVS beschikt hoeft u daar dus geen apart aansluitproces voor te doorlopen.

Private inlogmiddelen

DigiD is op dit moment het enige door de overheid erkende inlogmiddel om te gebruiken als sprake is van verwerking van het Burger Servicenummer (BSN). Onder de Wet digitale overheid kunnen ook andere - private - inlogmiddelen erkend worden. Dat betekent dat er op termijn sprake is van meerdere erkende inlogmiddelen. Publieke dienstverleners, waaronder ook zorgaanbieders, zijn verplicht alle erkende inlogmiddelen aan te bieden. Het is de patiënt die kiest welke hij/zij gebruikt. Elk nieuw erkend inlogmiddel wordt automatisch beschikbaar gesteld via TVS. Als u over een aansluiting op TVS beschikt hoeft u daar dus geen apart aansluitproces voor te doorlopen.

eIDAS fase 2

eIDAS heeft betrekking op het accepteren van Europees erkende inlogmiddelen binnen de digitale dienstverlening. Hiermee wordt het voor burgers makkelijker en veiliger om binnen Europa online zaken te regelen. Een aansluiting op eIDAS via TVS in fase 2 is beschikbaar voor alle zorgaanbieders die deze aansluiting wensen. Zodra deze functionaliteit gereed is , wordt deze automatisch beschikbaar gesteld via TVS. Als u over een aansluiting op TVS beschikt hoeft u daar dus geen apart aansluitproces voor te doorlopen.

Beeld: ©Rijksoverheid

Wilt u ook aansluiten op de routeringsdienst TVS of heeft u hier vragen over? Neem dan contact kunt u dit kenbaar maken via de contactgegevens op deze website.