Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #9

De nieuwsbrief van het wetgevingsprogramma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg heeft een nieuw jasje! De inhoud blijft gelijk: een interview uit het veld en uiteraard veel nieuws. Niet alleen nieuws vanuit ons programma, maar ook ander nieuws over gegevensuitwisseling zoals de VIPP's en de tijdelijke corona opt-in.

Nieuws: Nieuwe website gegevensuitwisseling in de zorg

Heb je hem al gezien, onze nieuwe website www.gegevensuitwisselingindezorg.nl? Je vindt er alle informatie over het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en natuurlijk over de aankomende wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze wet gaat zorgaanbieders straks stapsgewijs verplichten om medische gegevens elektronisch met elkaar uit te wisselen. In deze video licht directeur Informatiebeleid/CIO Ron Roozendaal het wetsvoorstel heel duidelijk toe. Zeker de moeite van het bekijken waard!

Ook vind je op de site informatie over normering en certificering, en inspirerende verhalen uit de praktijk waarin zorgprofessionals hun ervaringen delen over gegevensuitwisselingen. Binnenkort staat op de site ook informatie over andere programma’s zoals Digitale Toegang.

Gegevensuitwisseling

Nieuws: Laatste weken consultatie wetsvoorstel Gegevensuitwisseling

Je hebt nog een paar weken de tijd om mee te praten over de inhoud van het wetsvoorstel dat de hele zorg raakt: Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Ga daarvoor naar link onder dit artikel. Tot en met 10 juni 2020 kun je je inbreng geven, daarna sluit de zogeheten internetconsultatie. In deze video licht directeur Informatiebeleid/CIO Ron Roozendaal het wetsvoorstel heel duidelijk toe.

De internetconsultatie is gestart op 10 maart . Aanvankelijke was de sluitingsdatum 7 april, maar in verband met de coronacrisis hebben we die verschoven naar 10 juni.

https://www.internetconsultatie.nl/

Column: Tim Postema in ICT&health

Tim Postema, MT-lid en plaatsvervangend directeur van de directie Informatiebeleid van VWS, schrijft in zijn eerste column 'CD, weg ermee' in ICT&health over zijn ambities voor het realiseren van de juiste informatie op de juiste plek.

Sinds kort is Tim Postema lid van de redactieraad van ICT&health. Vanuit het ministerie – en de rol die VWS heeft in het zorgstelsel in Nederland – schrijft hij voortaan iedere twee maanden een column voor het magazine van ICT&health.

Column 1 Tim Postema in ICT & Health

© Tim Postema

Interview: ‘Eén keer registreren en dat telkens hergebruiken’

Met de verhuizing van coronapatiënten door het land werd duidelijk dat digitale uitwisseling van patiëntgegevens tussen ziekenhuizen nog niet is gerealiseerd. Carolien Bouma, programmaleider van Registratie aan de bron, vertelt over de landelijke afspraken die zijn gemaakt, maar nog niet overal geïmplementeerd. ‘Het zou geweldig zijn als de coronacrisis een versnelling betekent voor de implementatie.’

‘Eén keer registreren en dat telkens hergebruiken’

© Carolien Bouma

Nieuws: VIPP Farmacie

Er komt een nieuwe VIPP-regeling: VIPP Farmacie. VIPP staat voor Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Het ministerie van VWS en de KNMP (de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers) werken de regeling dit jaar samen uit.

VIPP Farmacie

Nieuws: Subsidieregeling VIPP 5 verlengd

De subsidieregeling voor VIPP 5 is verlengd. VIPP 5 helpt medisch-specialistische zorginstellingen de volgende stap te zetten in het uitwisselen van medische gegevens. De instellingen hebben nu de mogelijkheid om hun subsidieaanvraag tot en met 31 oktober 2020 in te dienen. Als je op de link hieronder klikt, lees je precies hoe het zit. En dan zie je ook meteen de vernieuwde website van VIPP 5!

VIPP 5 subsidieregeling verlengd

Nieuws: Wegwijzer AI en corona

Artificiële Intelligentie (AI) in de zorg staat sinds de uitbraak van het coronavirus nog meer in de belangstelling. Zorgprofessionals en innovators kunnen sinds kort gebruikmaken van de ‘Wegwijzer AI en corona’ op de website datavoorgezondheid.nl.

Wegwijzer AI en corona

wegwijzer ai en corona

Nieuws: Versnelling overdracht medische gegevens

Verschillende ICT-leveranciers hebben suggesties gedaan voor de versnelde realisatie en invoer van structurele oplossingen voor het uitwisselen van medische gegevens. Op de website van het Informatieberaad Zorg staat meer informatie en een overzicht van deze structurele oplossingen.

Door de coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen. Om deze druk te verlichten is het onder andere belangrijk dat medische gegevens van patiënten op de juiste plek in de zorg elektronisch beschikbaar zijn. 

IB: versnelling overdracht medische gegevens

Toelichting: Corona opt-in

Een tijdelijke noodmaatregel in de coronacrisis is de corona opt-in. Hiermee is het technisch mogelijk voor zorgverleners op de spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenposten om een beperkte set huisartsgegevens van patiënten met (of verdacht van) het coronavirus op de HAP en SEH te raadplegen na het vragen en verkrijgen van toestemming hiervoor van de patiënt.

Dat betekent dat voor de mensen die geen keuze hebben vastgelegd een deel van bij de huisarts bekende gegevens beschikbaar wordt gesteld voor de HAP en SEH. De maatregel is bedoeld om tijdelijk voor patiënten met symptomen van het coronavirus de triage op de HAP en SEH met betere informatie te ondersteunen.

Mondelinge toestemming
Op de HAP en SEH vraagt de zorgverlener de mondelinge toestemming aan de patiënt wanneer de noodzakelijke medische informatie bij de huisarts dient te worden geraadpleegd, tenzij de patiënt niet meer in staat is zijn wil te uiten. In dit laatste geval waar er sprake is van een spoedsituatie kan de hulpverlener de gegevens zonder mondelinge toestemming raadplegen.

Als de patiënt geen toestemming geeft, dan worden zijn gegevens niet geraadpleegd. Burgers die niet willen dat hun gegevens beschikbaar worden gesteld, kunnen dit bij de huisarts aangeven, of hun keuze doorgeven op volgjezorg.nl.

De corona opt-in richt zich op de beschikbaarstelling van huisartseninformatie via elektronische uitwisselingssystemen. Daarop is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) van toepassing. Artikel 15a geeft dan aan dat uitdrukkelijke toestemming is vereist.

Corona opt-in: antwoorden op Kamervragen

Colofon

Dit is een uitgave van het wetgevingsprogramma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.