Ontwikkeling en gebruik PGO in stroomversnelling

Met Mijn Gezondheidsoverzicht (MGO) en een aanbesteding geeft VWS invulling aan haar regierol op het gezondheidsinformatiestelsel. Doel is de beschikbaarheid van een overzicht van gezondheidsgegevens op één plek, met als uitgangspunt: géén concurrentie op persoonlijke gezondheidsdata. Leveranciers kunnen zich onderscheiden met functies die meerwaarde bieden voor hun klanten. Deze klanten kunnen PGO-gebruikers zijn, maar ook zorgverleners.

Mijn Gezondheidsoverzicht

De ontwikkeling van Mijn Gezondheidsoverzicht is het eindresultaat van twee jaar ‘MedElkaar’. In dit samenwerkingsverband van Stichting MedMij, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS is vanaf begin 2022 gewerkt aan het inventariseren, analyseren en oplossen van de belangrijkste knelpunten van de persoonlijke gezondheidsomgeving. Eind januari verscheen het plan van aanpak met daarin de drie doelen van het project. Deze doelen houden verband met de drie fundamenten onder de Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (NVS): vertrouwen, databeschikbaarheid en regie.

Doelen project

  1. de ontwikkeling van een vertrouwde authenticatiedienst die zorgt voor vertrouwen. Deze dienst maakt mogelijk dat een burger met één keer inloggen veilig toegang heeft tot de PGO en daarbij alle aanbieders van gezondheidsgegevens die zijn aangesloten bij MedMij. Voor de toegang tot de data ontwikkelt het ministerie van VWS generieke functies en voorzieningen. Bijvoorbeeld: lokalisatie (waar zijn mijn data te vinden?), het machtigen van mantelzorgers en inzage door ouders in het dossier van minderjarige kinderen. De bouw van de authenticatiedienst vindt in 2024 en 2025 plaats.
     
  2. de introductie van een generieke inzagefunctie, die zorgt voor gebundelde gezondheidsinformatie in Mijn Gezondheidsoverzicht. Dit is een stap op weg naar non-concurrentiële databeschikbaarheid van een zo compleet mogelijke set gezondheidsgegevens voor burgers en zorgverleners. De toepassing hiervoor kan een PGO zijn, maar ook een computersysteem dat artsen of verpleegkundigen gebruiken. Ook deze inzagefunctie gebruikt de generieke voorzieningen die VWS ontwikkelt.
     
  3. bij coördinatie en samenhang speelt regie vanuit het ministerie een grote rol. VWS organiseert samenwerking met patiënten, zorgverleners, leveranciers, financiers en medewerkers van andere programma’s op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg, binnen en buiten het ministerie.

Aanbesteding

Het doel van de aanbesteding, die half februari is gepubliceerd, is de selectie en financiering van drie goede en gebruiksvriendelijke PGO’s voor alle inwoners van Nederland. Ook daarmee neemt VWS regie. De drie geselecteerde leveranciers moeten onderling gaan samenwerken en met andere betrokken partijen, zoals Stichting MedMij.

En verder?

Het PGO-team van het ministerie van VWS is betrokken bij enkele andere ontwikkelingen die zullen bijdragen aan een goed gevulde PGO met meerwaarde in het zorgproces. Met vertegenwoordigers van huisartsen, medisch specialisten en zorgverleners werkzaam in de GGZ, langdurige zorg en geboortezorg heeft het team, samen met MedMij, gewerkt aan het opstellen van werkagenda’s. Deze zijn in februari opgeleverd. De uitvoering van de agenda’s moet de vulling en het gebruik van de PGO in de verschillende zorgsectoren bevorderen. VWS en MedMij bieden daarbij ondersteuning met mensen en middelen.

De overheid beheert zelf ook grote hoeveelheden gezondheidsgegevens. Denk aan vaccinatiegegevens, de uitslagen van bevolkingsonderzoeken en het donorregister. Samen met organisaties als het RIVM, de GGD’en en organisaties voor jeugdgezondheidszorg zorgen we dat deze gegevens beschikbaar komen in de PGO’s. Naar verwachting zullen de vaccinatiegegevens van het RIVM eind 2024 als eerste beschikbaar komen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkeling van Mijn Gezondheidsoverzicht en de andere PGO-ontwikkelingen? Houd dan onze nieuwsbrief in de gaten of neem contact op met Bart Brandenburg, programmacoördinator PGO via bj.brandenburg@minvws.nl