Verslag kwartaalbijeenkomst IZA thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling

Vier keer per jaar organiseert de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling* een bijeenkomst waar door de verschillende IZA-partners de voortgang en lopende initiatieven worden gedeeld.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle stakeholders en geïnteresseerden in de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling. Op donderdag 14 december jl. vond de laatste kwartaalbijeenkomst van dit jaar plaats. Dit keer op het hoofdkantoor van Evean in Purmerend.

Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg IZA: Uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling

Na een warm welkom door de voorzitter van het overleg Iman Merison, plv directeur VWS/DICIO, vond er een terugkoppeling plaats van het Bestuurlijk Overleg IZA dat op 4 december had plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is er door de IZA-partners het initiatief genomen om te komen tot een Uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling. Het doel van dit Uitvoeringsakkoord is het bekrachtigen van eerder gemaakte keuzes en richtinggevende afspraken die bijdragen aan de basis voor landelijke gegevensuitwisseling. Met de ondertekening van dit akkoord committeren de IZA-partners zich aan de realisatie en implementatie van deze keuzes en afspraken. Keuzes die in een latere fase worden gemaakt, worden als addenda aan het Akkoord toegevoegd. Het doel is om rond vrijdag 19 januari 2024 het Uitvoeringsakkoord te ondertekenen. De coördinatie hiervan loopt via de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling.

Resultaten & voortgang

Communicatiestrategie Secundair datagebruik

Het goed bijhouden en beschikbaar maken van gezondheidsdata draagt bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg; en daarmee aan de volksgezondheid. Er wordt toegewerkt naar een optimaal functionerend systeem in 2033. VWS heeft hierin een regisserende rol en heeft daarom, in nauwe samenwerking met Health RI en de Patiëntenfederatie, een communicatiestrategie Per doelgroep is er, op basis van het boodschaphuis, een centrale boodschap geschreven. Deze centrale boodschappen hoeven niet letterlijk te worden overgenomen in communicatie-uitingen. Ze dienen als voorbeeld op welke manier het boodschaphuis gebruikt kan worden in de communicatie over secundair datagebruik. Per doelgroep is ook beschreven wat het doel van de communicatie is: wat moeten zij weten, vinden en doen van en met secundair datagebruik.

Ook bevat de strategie een ‘beslisboom’ die aangeeft wanneer wel of niet te communiceren over dit onderwerp. Tijdens het overleg werd deze strategie gepresenteerd. Inclusief de oproep om gebruik te maken van deze strategie in de communicatie over secundair datagebruik.

Generieke functies

Programma implementatie generieke functies werkt aan een set van gedragen afspraken, standaarden en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor zorgvuldige en veilige digitale gegevensuitwisseling. Het gaat om technische, procesmatige en juridische waarborgen die noodzakelijk zijn voor :

  • Toestemming is de patiënt akkoord dat zijn gegevens worden gedeeld?
  • Identificatie wie ben je? Wie logt er in?
  • Authenticatie controle: ben jij wie je zegt dat je bent?
  • Autorisatie welke gegevens mag je inzien?
  • Lokalisatie waar zijn welke gegevens met toestemming beschikbaar?
  • Adressering wat is het digitale adres om de gegevens op te vragen

Programma implementatie generieke functies is in februari gestart. Op dit moment zijn verschillende werkgroepen in samenwerking met ZN, VzVz, Nuts en LVS aan de slag met de uitwerking van detailontwerpen en lopen er verschillende POC’s, pilots en NEN-trajecten. In de net uitgebrachte Kamerbrief (12-12-23) lees je het overzicht van de stand van zaken per generieke functie. De presentatie die werd gegeven tijdens de bijeenkomst vind je hier.

Vliegwiel

Nicole Somsen van de Patiëntenfederatie Nederland (PFNL) gaf een presentatie over de Vliegwielcoalitie. De Vliegwielcoalitie is vanuit het patiëntenbelang door cliëntenpatiënten(organisaties), zorgverzekeraars, leveranciers en zorgverleners opgezet en kent al meer dan 60 partners. De ambitie van het Vliegwiel is om hybride zorg op te schalen zodat steeds meer mensen de voordelen ervaren en de kwaliteit, toegankelijkheid en houdbaarheid van zorg wordt vergroot. Steeds is daarbij gestart vanuit een specifiek zorgproces, zoals thuismonitoring, medicatieaanreiking en leefstijlmonitoring binnen de ziekenhuiszorg en wijkverpleging. Voor de komende periode staan uitbreiding van deze processen en het aanjagen van nieuwe processen binnen andere sectoren op de agenda. Het is belangrijk om het Vliegwiel aan te laten sluiten bij de plannen daar waar opschaling van hybride zorg in beeld komt.

Het laatste onderdeel van de bijeenkomst betrof een presentatie door onze gastheer Rein Souwerbren, directeur Evean, in samenwerking met twee ambassadeurs vanuit de wijkverpleging en het programma Zorgtechnologie van Evean. Het onderwerp was: ‘Zorgtechnologie en Digitalisering – hoe doen wij dat bij Evean?’. Heel mooi om vanuit deze invalshoek te horen waar de medewerkers en cliënten van Evean mee te maken hebben én bij zijn gebaat o.g.v. digitalisering.

Volgende kwartaalbijeenkomst

Op 14 maart 2024, van 9.30 tot 11.30 uur,  vindt de volgende kwartaalbijeenkomst plaats. Ben je geïnteresseerd in de voortgang van de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling? Dan ben je van harte welkom. De uitnodiging hiervoor wordt in januari verzonden. Wil je graag meer horen over een bepaald onderwerp? Stuur dan een mail naar di-iza@minvws.nl.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen stuur je een mail naar di-iza@minvws.nl

* Over de thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling

De zorg staat steeds meer onder druk en daarom is het belangrijk om ook de digitalisering en informatievoorziening te herzien. Op die manier kunnen we nu en in de toekomst zorg blijven bieden die van goede kwaliteit is, toegankelijk en betaalbaar. Vorig jaar heeft het kabinet hierover afspraken gemaakt met zorgpartijen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Binnen verschillende thematafels, waarin de 14 zorgpartijen die het IZA hebben ondertekend zijn vertegenwoordigd, zijn de afspraken omgezet in concrete doelstellingen en acties. Een essentiële randvoorwaarde om de andere doelen uit het IZA te kunnen behalen is het goed en veilig kunnen delen van informatie, in het gehele netwerk van zorgprofessionals en van de patiënt/client. De thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling richt zich dan ook op het behalen van vier doelstellingen:

  • Elektronische gegevensuitwisseling is de standaard in de zorg
  • Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens
  • Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg
  • Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen.