Verslag kwartaalbijeenkomst thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling

De zorg staat steeds meer onder druk en daarom is het belangrijk om ook de digitalisering en informatievoorziening te herzien. Op die manier kunnen we nu en in de toekomst zorg blijven bieden die van goede kwaliteit is, toegankelijk en betaalbaar. Vorig jaar heeft het kabinet hierover afspraken gemaakt met zorgpartijen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Binnen verschillende thematafels, waarin de 14 zorgpartijen die het IZA hebben ondertekend zijn vertegenwoordigd, zijn de afspraken omgezet in concrete doelstellingen en acties.

Thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling

Een essentiële randvoorwaarde om de andere doelen uit het IZA te kunnen behalen is het goed en veilig kunnen delen van informatie, in het gehele netwerk van zorgprofessionals en van de patiënt/client. De thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling richt zich dan ook op het behalen van vier doelstellingen:

  • Elektronische gegevensuitwisseling is de standaard in de zorg
  • Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens
  • Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg
  • Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen.

Voortgang 

Vier keer per jaar organiseert de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling een bijeenkomst waarin door de verschillende IZA-partners de voortgang en lopende initiatieven worden gedeeld. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle stakeholders en geïnteresseerden in de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling. Op 28 september jl. vond de vorige kwartaalbijeenkomst plaats.
Tijdens deze bijeenkomst werd een aantal behaalde resultaten gepresenteerd.

Demonstratie platform digitale en hybride zorg

Het Kenniscentrum Digitale Zorg van ZN stopt en is doorontwikkeld naar het Platform transformatie naar digitale en hybride zorg. Het Platform start in november officieel. Het doel van het platform is gelijkgericht stimuleren en faciliteren van de transformatie naar digitale en hybride zorg en ondersteuning. Kijk op www.vindplaats.nu voor een prototype van de website waar de resultaten van een toetsing door het Platform worden gepubliceerd. Op deze website wordt voor ‘slim incontinentiezorg’ en ‘digitale consultatie’ een samenvatting gegeven van het hybride proces inclusief de impact op kwaliteit van zorg, toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Ook de veranderingen in het zorgproces zijn beschreven. Neem eens een kijkje op de website en vul ook het feedbackformulier als je hierover ideeën hebt.  

PGO – gebruikersonderzoek

Kantar public heeft onderzoek gedaan naar onder andere de gebruiksvriendelijkheid, ervaring en meerwaarde van PGO’s. De resultaten geven inzicht in de ontwikkeling van PGO’s, de huidige kwaliteit en waar verbeterpotentieel ligt. De kwaliteit verbetert zichtbaar, maar het kan en moet nog beter. Uit het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat het steeds meer mensen lukt om gegevens op te halen, maar als het niet lukt dat vaak komt doordat ze bijvoorbeeld de huisarts niet kunnen vinden in de PGO. Ook bleek dat bijna 70% van de respondenten de PGO’s in meer of mindere mate nuttig vindt en dit hen perspectief biedt.  Opvallend was ook dat 65-plussers het even vaak lukt als andere leeftijdsgroepen om in te loggen op het account. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten organiseert de Patiëntenfederatie Nederland 1-op-1 gesprekken met leveranciers om te kijken naar de mogelijke verbeteringen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Meer weten? Het rapport van dit onderzoek vind je hier.

Demonstratie Health-RI

Health-RI richt zich op betere gezondheid voor burgers en patiënten door hergebruik van gezondheidsdata met een geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek, beleid en innovatie. Health-RI werkt, samen met de ministeries van VWS, EZK, OCW en vele veldpartijen, in het Obstakel Verwijder Traject aan een integrale aanpak t.a.v. het mogelijk maken van meervoudig datagebruik. Veel onderwerpen die in dit traject worden geadresseerd alsmede de aanvullende activiteiten van Health-RI raken aan de IZA thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling. Twee specifieke onderwerpen zijn tijdens het IZA kwartaaloverleg door Health-RI nader toegelicht: de realisatie van een nationaal register voor zeggenschap en het gebruik van een versleuteld BSN als koppelsleutel.

De volgende kwartaalbijeenkomst

Op 14 december, van 9.30 tot 13.30 uur, vindt in Purmerend de volgende fysieke kwartaalbijeenkomst plaats. Ben je geïnteresseerd in de voortgang van de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling? Dan ben je van harte welkom. Heb je nog geen uitnodiging ontvangen of wil je graag meer horen over een bepaald onderwerp? Stuur dan een mail naar di-iza@minvws.nl

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen stuur je een mail naar di-iza@minvws.nl

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Remco Zwinkels