Blog Zorginstituut: Kwaliteit van zorg en gegevensuitwisseling onlosmakelijk met elkaar verbonden’

Eva Marquarita is strategisch bestuursadviseur en programmamanager bij Zorginstituut Nederland. In dit blog vertelt zij over de  rol van het Zorginstituut in relatie tot de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) – nu nog een wetsvoorstel: “We toetsen niet alleen de kwaliteitsstandaard, maar ondersteunen het zorgveld ook actief bij het opstellen van de informatieparagraaf.”

In het wetsvoorstel zijn de afspraken in de kwaliteitsstandaard het fundament voor de verplichte elektronische gegevensuitwisseling. Het Zorginstituut gaat over de kwaliteit van zorg en houdt onder andere het register met kwaliteitsstandaarden bij. Eva is verantwoordelijk voor alles wat het Zorginstituut doet in het kader van de Wegiz. Ondersteuning van het zorgveld is een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding op de nieuwe wet. Informatieparagrafen zijn sinds juli 2021 een verplicht onderdeel van kwaliteitstandaarden waarin een zorgproces wordt beschreven. Dus ook los van de Wegiz is gegevensuitwisseling een wezenlijk onderdeel van goede zorg. Het is belangrijk om de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt goed te realiseren.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Eva Marquarita

Informatieparagraaf

”In een kwaliteitsstandaard maken zorgverleners, patiënten en verzekeraars afspraken over wat goede zorg is. Onder goede zorg verstaat het Zorginstituut in elk geval zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, die tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Het hebben van de juiste informatie op het juiste moment is een voorwaarde voor goede zorg. Het nieuwe toetsingskader voor kwaliteitsstandaarden vraagt dan ook een informatieparagraaf waarin de noodzakelijke informatie en de afspraken hierover worden vastgelegd. Een informatieparaaf is een beschrijving en visualisatie van het zorgproces van een cliënt: wie zijn betrokken, wie heeft welke verantwoordelijkheid op welk moment en wie heeft welke gegevens per stap in het zorgproces nodig. Van het eerste contact met een zorgverlener tot en met einde van de zorg, inclusief overdrachten.”

Samenbrengen inhoud en ICT

“Normaal gesproken toetsen wij alleen of een kwaliteitsstandaard een verantwoorde beschrijving is van goede zorg en ondersteunen we niet bij het opstellen ervan. Met het nieuwe toetsingskader en de komst van de Wegiz is dit veranderd. Het veld weet alles over het verlenen van goede zorg, maar gegevensuitwisseling is andere tak van sport. Wij eisen dat een informatieparagraaf onderdeel is van een kwaliteitsstandaard en zien het als onze verantwoordelijkheid om partijen te ondersteunen bij het opstellen ervan en ervaringen te delen, zodat de kennis breed wordt verspreid. Met verschillende organisaties brengen we samenhang aan in de gegevensuitwisselingen onder de Wegiz en leren we gaande weg wat wel en niet werkt en hoe we deze verandering met elkaar het beste kunnen vormgeven. Om de gegevens die in de kwaliteitsstandaard zijn vastgelegd goed te kunnen laten stromen, zijn ook afspraken nodig over taal en techniek waaraan systemen en ICT-leveranciers moeten voldoen. Deze afspraken worden vast gelegd in normen die onder toezicht van NEN worden opgesteld.”

“De Wegiz verbindt alle lagen van het interoperabiliteitsmodel en zorgt dat er afspraken komen zodat interoperabiliteit mogelijk wordt. De kwaliteitsstandaard gaat in op de bovenste drie lagen, organisatie, proces en informatie. De afspraken over taal en techniek gaan vooral over de onderste twee, applicatie en infrastructuur. Onder de Wegiz worden inhoud en ICT meer samengebracht dan voorheen.”

Dit is het vierde blog van een reeks waarin iemand die betrokken is bij de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) een podium krijgt.