Tweede Kamer wil Wegiz vóór zomerreces behandeld hebben

In de procedurevergadering van 12 mei 2021 heeft de Tweede Kamer aangegeven het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen. De Kamer wil de behandeling van het voorstel vóór het zomerreces (9 juli) afronden. Hierbij is de eerste stap dat de commissie over drie weken een eerste ronde schriftelijke vragen aan het ministerie van VWS stuurt.

Het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is op 3 mei 2021 ingediend bij de Tweede Kamer, en daarmee zijn de stukken die met de wet te maken hebben, openbaar. Op de website van de Tweede Kamer kunt u alle stukken inzien. Vorige week heeft minister Van Ark een begeleidende brief naar het parlement gestuurd. De eerste stap in het parlementaire besluitvormingsproces is gezet.

Publicatie beleidsbrief, uitvoeringstoetsen en wetsvoorstel

Op 10 maart 2020 werd de eerste conceptversie van de Wegiz gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl om het zorgveld en een ieder die er iets van wilde vinden te consulteren over hun mening, gedachten en suggesties over het wetsvoorstel.

Daarnaast hebben een aantal organisaties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State hun licht over het wetsvoorstel laten schijnen. Het doel: het wetsvoorstel verbeteren. De reacties van verschillende organisaties (uitvoeringstoetsen) en het advies van de Raad van State staan gepubliceerd op de site van de Tweede Kamer.

Bij het wetsvoorstel hoort een beleidsbrief die onder andere ingaat op een aantal toezeggingen dat aan de Kamer is gedaan.