Doelstellingen

VWS neemt middels het Actieplan regie op de zorg-ICT-markt om de markt transparanter, opener en toegankelijker te maken en zo bij te dragen aan betere marktwerking. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijke doel om te komen tot databeschikbaarheid, dataportabiliteit en interoperabiliteit (in het kader van IZA, EHDS en Wegiz). Een belangrijke voorwaarde om dit te bewerkstelligen is de gezamenlijke inzet van onder meer het ministerie, de zorgaanbieders, ICT leveranciers en de verzekeraars.

Doelstellingen

  • Betere samenwerking tussen ICT-leveranciers, zorgaanbieders, koepels en VWS gebaseerd op heldere afspraken over rollen en verantwoordelijkheden, met daarbij (meer) oog voor het maatschappelijke belang;
  • Voldoende kennis, inzicht en overzicht bij betrokkenen ten aanzien van de markt om goede beslissingen te kunnen nemen;
  • Beter betrekken van ICT-leveranciers (door overheden en zorginstellingen) bij beleidsontwikkeling en implementatie, om beter gebruik te kunnen maken van hun kennis en ervaring;
  • Verhelderen van de regierol van VWS, het realiseren van regie en monitoring op het functioneren van de markt;
  • Verbeteren van de onderhandelingspositie van zorgaanbieders ten opzichte van ICT-leveranciers. Dit moet leiden tot betere vraagarticulatie en het effectiever besteden van zorggeld;
  • Inrichting van (cross)sectoraal leveranciersmanagement;
  • Duidelijke leveranciersvertegenwoordiging op strategisch, tactisch en operationeel niveau.