Rapport 'Digitale gegevensuitwisseling en ICT-infrastructuur in het zorgdomein'

Om een breder en beter beeld te krijgen van de kosten gemoeid met standaardisatie en realisatie van infrastructurele voorzieningen voor elektronische gegevensuitwisseling, is KPMG gevraagd een eerste schets te geven van onderdelen en schatting van kostenomvang. Deze inzichten kunnen gebruikt worden voor verdere specificatie en beleid, mede in het licht van de ambitie in het Coalitieakkoord, waar wordt genoemd dat gegevensuitwisseling in de zorg wordt gestandaardiseerd en er gekeken wordt naar de meest doelmatige modaliteit.