Landelijk Dekkend Netwerk

De zorgverlening vindt toenemend plaats in een netwerk van meerdere partijen. Daardoor wordt het leveren van goede en veilige zorg steeds meer afhankelijk van goede databeschikbaarheid. Maar het huidige zorglandschap is versnipperd. Er zijn veel sectorale en regionale, en een aantal landelijke infrastructuren die niet met elkaar verbonden zijn. Daarom wordt er door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gewerkt aan een Landelijk Dekkend Netwerk (LDN) van infrastructuren voor de zorg.

Wat is een Landelijk Dekkend Netwerk?

Een Landelijk Dekkend Netwerk is een netwerk van gekoppelde infrastructuren, dat zorgaanbieders met elkaar verbindt voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens. Zorgaanbieders wisselen hierin rechtstreeks gegevens met elkaar uit via een persoonlijk knooppunt of indirect met een overkoepelende infrastructuur (zoals het Landelijk Schakelpunt, LSP).

Ook de onderliggende infrastructuur van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)  moet onderdeel uit gaan maken van het Landelijke Netwerk. Een PGO is een app of een website waar burgers veilig en gratis een kopie kunnen opvragen van hun medische gegevens bij verschillende zorgverleners, en waarin zij ook informatie kunnen delen met hun zorgverleners.

Het netwerk van gekoppelde infrastructuren draagt bij aan de beweging van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid. Daarbij is de juiste informatie, op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar, voor patiënt, zorgverlener en onderzoeker. Deze beweging is nodig om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Hoe komen we tot een Landelijk Dekkend Netwerk?

Om binnen de in het Integraal Zorgakkoord gestelde termijn te komen tot een Landelijk Dekkend Netwerk voor gegevensuitwisseling wordt er gekozen voor een hybride oplossing. Daarbij worden bestaande infrastructuren verbonden met elkaar en met zorgaanbieders die geen onderdeel uitmaken van een specifieke infrastructuur, maar een eigen knooppunt hebben. Een Landelijk Dekkend netwerk voor gegevensuitwisseling ondersteunt vooral geprotocolleerde uitwisselingen tussen zorgverleners. Denk aan een verwijzing van een huisarts naar een specialist of de overdracht van ziekenhuis naar verpleeghuis of wijkverpleging.

Ondertussen wordt, in de zorgpraktijk, het verlenen van netwerkzorg steeds meer de norm.  Databeschikbaarheid is essentieel om het verlenen van netwerkzorg door zorgverleners goed te ondersteunen. De huidige standaardisatie van taal en techniek gaat echter niet snel genoeg om de toenemende vraag naar toepassingen voor databeschikbaarheid te faciliteren. Daarom zet het ministerie, parallel aan een netwerk voor gegevensuitwisseling, in op data- en integratiediensten om versnelling te bereiken. Samen met de CumuluZ-coalitie gaat VWS de regie voeren op het realiseren van een landelijke data-infrastructuur voor primair gebruik (het zorgproces) en secundair gebruik (andere doeleinden zoals wetenschappelijk onderzoek en beleidsontwikkeling). Daarbij willen we toegroeien naar een gemeenschappelijke (publieke) voorziening voor de data-integratie-laag.