Hoe staat het ervoor met het Actieplan zorg-ICT-markt?

Afgelopen jaar zijn in het kader van het Actieplan zorg-ICT-markt belangrijke stappen gezet om de zorg-ICT-markt opener te maken en beter te laten werken. Op 15 april heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met een kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van dit Actieplan. Het Actieplan is in 2023 door VWS opgesteld om de marktwerking op de zorg-ICT-markt te verbeteren.

De ACM heeft in een onderzoek geconstateerd dat de huidige zorg-ICT-markt bepaalde kenmerken heeft die de marktwerking belemmeren en mogelijk kunnen leiden tot het ontstaan van marktmacht. Hierdoor kunnen onder ander hogere kosten voor zorg-ICT ontstaan en ontbreken de nodige innovatieprikkels om de noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling en digitalisering in de zorg te realiseren. Bovendien zijn de huidige ICT-systemen vaak verouderd en belemmeren leverancier specifieke datamodellen de interoperabiliteit.

In de kamerbrief is de voortgang van de lopende interventies uit het Actieplan zorg-ICT-markt nader toegelicht. Dit zijn onder andere de Meerjarenagenda zorg-ICT-portfolio, de inrichting van een ICT-leveranciersvertegenwoordiging en (cross)sectoraal leveranciersmanagement.

Meerjarenagenda zorg-ICT-portfolio

Zorgaanbieders, ICT-leveranciers, koepel- en brancheorganisaties hebben behoefte aan een eenduidig overzicht van landelijke programma’s en initiatieven op het gebied van zorg-ICT. Met duidelijke randvoorwaarden en haalbare en geprioriteerde tijdlijnen voor de realisatie en implementatie. Een gezamenlijke Meerjarenagenda zorg-ICT-portfolio kan voor dit overzicht zorgen.

In 2023 heeft ICTU daarom een verkenning gedaan onder veldpartijen naar de gewenste inhoud en benodigde processen om deze Meerjarenagenda te realiseren en actueel te houden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt in 2024 samen met ICTU verder gewerkt aan een eerste versie. De geprioriteerde onderwerpen die in deze versie worden meegenomen zijn de Wegiz gegevensuitwisselingen en Generieke Functies.

Inrichting ICT-leveranciersvertegenwoordiging

Zorgaanbieders zijn vaak al vertegenwoordigd en aangesloten bij verschillende overlegstructuren rondom zorg-ICT, zoals het Informatieberaad Zorg. Maar ook ICT-leveranciers zijn een onmisbare schakel om de doelstellingen met betrekking tot databeschikbaarheid uit de Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel en het Integraal Zorgakkoord te halen.

In 2023 heeft VWS daarom het Digitaal Transitie Orgaan (DTO) ingericht. Het DTO verbindt verschillende stakeholders om de digitale transformatie in de zorg vooruit te helpen. ICT-leveranciers worden in het DTO vertegenwoordigd door een afgevaardigde van SILIZO , een stichting die is opgericht door de brancheorganisaties de Vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg (OIZ) en NedXis.

(Cross)sectoraal leveranciersmanagement

Om ervoor te zorgen dat de ICT-systemen voldoen aan de functionele behoeften van de zorgsector wordt, onder andere, de vraagbundeling- en articulatie, geprofessionaliseerd. Dit gebeurt door de inrichting van (cross)sectoraal leveranciersmanagement. In goede samenwerking met de ICT-leveranciers wordt de functionele vraag gebundeld, geprioriteerd en vervolgens vertaald naar eenduidige technische eisen. Hierdoor kunnen ICT-leveranciers hun oplossingen (door)ontwikkelen en tijdig aanbieden aan hun klanten.

Het subsidieprogramma Ondersteuning Koepels Zorg (OKZ)  ondersteunt koepel- en brancheorganisaties bij het inrichten van deze sectorale vraagbundeling en -articulatie.

Meer weten?

Benieuwd naar de voortgang op de andere interventies van het Actieplan zorg-ICT-markt? Klik dan hier voor de Kamerbrief.

Heb je een vraag over het Actieplan zorg-ICT-markt? Stuur dan een mail naar Zorg-ICT-leveranciers@minvws.nl.