Verslag IZA-kwartaalbijeenkomst thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling

Vier keer per jaar organiseert de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling1 een bijeenkomst waar, door de verschillende leden van deze thematafel, de voortgang en lopende initiatieven worden gedeeld. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle stakeholders en geïnteresseerden in de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling. Zowel IZA-partners maar ook niet-IZA partners zijn van harte welkom. Naast het delen van informatie wordt er tijdens de bijeenkomsten ook input opgehaald over zaken die de deelnemers bezighouden. Op donderdag 14 maart jl. vond de eerste kwartaalbijeenkomst van dit jaar plaats.

Terugkoppeling BO IZA en IZA-congres 4 maart 2024

Op 4 maart jl. vond het eerste IZA-congres plaats in het Beatrixtheater in Utrecht. Het congres was een groot succes, met 1400 aanwezigen waaronder zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers. Naast een interessant plenair programma konden de deelnemers zich inschrijven voor verschillende deelsessies. In totaal waren er 48 verschillende sessies die qua vorm varieerden van interactieve workshops, brainstormsessies, theatervoorstellingen tot reguliere presentaties. Vanuit onze thematafel was er een sessie over de Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel (NVS) én een sessie over Digizo.nu. In de pauzes konden de deelnemers een bezoek brengen aan de Zorg- en Welzijnsmarkt. Op deze informatiemarkt was de thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling vertegenwoordigd met een stand én werd door minister Conny Helder Digizo.nu geïntroduceerd.

Bekijk een korte impressie van het IZA-congres.

Tijdens het IZA-congres vond ook het Bestuurlijk Overleg (BO) IZA plaats. Vanuit de thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling werden, ter informatie, de werkagenda PGO en de voortgang op Digizo.nu en Vliegwiel gedeeld.

Resultaten & voortgang

De afspraken die vallen onder de thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling zijn onderverdeeld in 4 werkgroepen: Hybride zorg, Gegevensuitwisseling, Secundair Datagebruik en PGO. Tijdens de bijeenkomst deelden de werkgroepen de voortgang en/of werd een specifiek initiatief toegelicht.

Hybride zorg/Lancering Digizo.nu

Op 4 maart, tijdens het IZA-congres, is Digizo.nu geïntroduceerd. Digizo.nu is een platform dat organisaties in de zorg ondersteunt bij het digitaliseren van hun processen. Digitale toepassingen die zich al bewezen hebben komen op een transformatieagenda terecht. Op basis hiervan worden ze geprioriteerd, getoetst en geëvalueerd. Met als belangrijkste doel het bieden van hulp bij het opschalen van deze processen voor breder gebruik, zoals overeengekomen in het Integraal Zorgakkoord. Alle 14 IZA partijen, hebben zich gecommitteerd om hier gezamenlijk aan te werken en ook hun achterban aan te moedigen hun processen te digitaliseren. Om gezamenlijk te leren wat wel en niet werkt in de praktijk en zo de zorg toekomstbestendig te maken.

Tijdens de bijeenkomst werd door deze werkgroep de oproep gedaan om mee te denken aan het project Samen Beslissen Digitale Zorg. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar di-iza@minvws.nl.

Werkagenda PGO

In de werkagenda PGO wordt inzichtelijk gemaakt welke actiepunten nodig zijn om de IZA-afspraak omtrent PGO’s2 te realiseren. Het doel van de acties op de werkagenda is om de implementatie binnen sectoren en samenwerkingsverbanden te realiseren. De 0.9 versie van de werkagenda is ter informatie met het BO IZA gedeeld. De oplevering van het plan van aanpak en de werkpakketten volgt eind april 2024.

Secundair datagebruik – Health Data Access Body (HDAB)

Het hergebruiken van gezondheidsgegevens draagt bij aan betere gezondheid van burgers en aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Per 1 december 2023 is het Programma HDAB-NL gestart. Dit programma gaat de technische functionaliteiten voor een nog aan te wijzen coördinerende Health Data Acces Body (HDAB) ontwikkelen. Een HDAB borgt de veilige toegang tot gezondheidsgegevens voor onderzoek, innovatie en beleid.
Partners binnen het Programma HDAB-NL zijn HealthRi, RIVM, CBS, ICTU en VWS.

Volgende kwartaalbijeenkomst

Op donderdag 20 juni, van 09:30 – 12:30 uur, vindt de volgende kwartaalbijeenkomst plaats. Ben je geïnteresseerd in de voortgang van de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling? Dan ben je van harte welkom. Heb je hiervoor nog geen uitnodiging ontvangen of wil je graag meer horen over een bepaald onderwerp? Stuur dan een mail naar di-iza@minvws.nl

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen stuur je een mail naar di-iza@minvws.nl

1)  Over de thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling
De zorg staat steeds meer onder druk en daarom is het belangrijk om ook de digitalisering en informatievoorziening te herzien. Op die manier kunnen we nu en in de toekomst zorg blijven bieden die van goede kwaliteit is, toegankelijk en betaalbaar. Vorig jaar heeft het kabinet hierover afspraken gemaakt met zorgpartijen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Binnen verschillende thematafels, waarin de 14 zorgpartijen die het IZA hebben ondertekend zijn vertegenwoordigd, zijn de afspraken omgezet in concrete doelstellingen en acties. Een essentiële randvoorwaarde om de andere doelen uit het IZA te kunnen behalen is het goed en veilig kunnen delen van informatie, in het gehele netwerk van zorgprofessionals en van de patiënt/client. De thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling richt zich dan ook op het behalen van vier doelstellingen:

  • Elektronische gegevensuitwisseling is de standaard in de zorg
  • Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens
  • Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg
  • Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen.

2)  PGO
In 2025 beschikken alle inwoners die dat willen over een gebruiksvriendelijk en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die van weerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat.