Vernieuwing UZI-middelen

In de zorg worden steeds meer gegevens digitaal uitgewisseld. Een voorwaarde voor veilige gegevensuitwisseling is dat zorgprofessionals zich kunnen identificeren (identiteit bewijzen) en authentiseren (identiteit vaststellen). Zo krijgen zij toegang tot de juiste (medische) informatie op het juiste moment. Hierbij is het belangrijk dat de privacy van patiënten en cliënten beschermd is. Om bij deze informatie te komen maken zorgprofessionals onder andere gebruik van de UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) middelen.

De huidige UZI-middelen zijn echter niet volledig geschikt voor de hedendaagse toepassingsmogelijkheden en worden niet altijd als gebruiksvriendelijk ervaren. VWS is daarom gestart met een project dat zich richt op het ontwikkelen van een oplossing zodat nieuwe inlogmiddelen de bestaande UZI-middelen op termijn kunnen vervangen. De nieuw te ontwikkelen middelen zijn toekomstbestendig; gebruiksvriendelijk en geschikt voor grootschalig gebruik in het zorgveld. Veiligheid, gebruiksgemak en de behoefte van de (eind)gebruikers staan hierbij natuurlijk centraal.

Om aan te sluiten op de wensen van de zorgverleners is en blijft VWS met hen in gesprek. Inmiddels zijn er al diverse expertsessies en klankbordbijeenkomsten geweest.

Planning

Het jaar 2021 stond in het teken van het toetsen van de oplossingsrichting UZI met het zorgveld. Er zijn expert- en klankbordgroepen georganiseerd en de oplossingsrichting en roadmap zijn in de Kerngroep en het Informatieberaad gepresenteerd. Daarnaast heeft het project een belangrijke stap gezet door de oplossingsrichting technisch te beproeven in zogenaamde proof of concept waarbij de werkende keten met DigiD is aangetoond. De oplossingsrichting is goed ontvangen door het zorgveld. Verdere afstemming met verschillende programma’s (o.a. VIPP en focus) die project UZI als randvoorwaardelijk zien is nog wel noodzakelijk.

2022 staat in het teken van het naar de praktijk brengen van de beproefde oplossingsrichting (implementatie). Hiervoor worden pilots voorbereid. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor verdere implementatie en om de wet- en regelgeving aan te passen.