Is de Wegiz het nieuwe EPD? Zo nee, wat is dan het verschil?

 • In 2005 vroeg het zorgveld om betere gegevensuitwisseling. De overheid startte toen met de ontwikkeling van het EPD: één verplicht landelijk elektronisch systeem voor uitwisseling tussen zorgverleners in het kader van het zorgproces.
 • De bedoeling was om in het systeem medische patiëntengegevens in digitale vorm te bewaren en beschikbaar te stellen. Het doel: ondersteuning van het huidige of toekomstige zorgproces van een patiënt en bijdragen aan volledige interoperabiliteit tussen zorgverleners.
 • Het EPD was bedoeld als een landelijke oplossing voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners. Zorgverleners, die allemaal verplicht een eigen dossier moesten voeren. Gegevens uit die dossiers konden hierdoor vervolgens worden uitgewisseld met andere zorgverleners.
 • De voorziening die toen onder leiding van de overheid, werd gemaakt – het LSP – bestaat nog steeds in het zorgveld zelf. Naast zo’n 40 andere infrastructuren. Omdat uitwisseling van beelden, bijvoorbeeld, hele andere eisen stelt dan uitwisseling van een digitaal recept.
 • De wet EPD werd in 2011 verworpen in de Eerste Kamer. Dat zat in het feit dat het EPD een verplichting inhield om gegevens uit te wisselen en te delen. Er ontstond weerstand omdat daarmee het beroepsgeheim van de zorgprofessional werd doorbroken.

Het zorgveld heeft de overheid nu gevraagd om toch weer meer regie te nemen op de digitale gegevensuitwisseling. Dat heeft geleid tot het wetsvoorstel Wegiz.

De Wegiz verschilt op een aantal belangrijke punten van het EPD:

 • De Wegiz regelt dat het mogelijk wordt gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders aan te wijzen die voortaan verplicht elektronisch gaan verlopen.
 • De Wegiz legt géén verplichting op om deze gegevens uit te wisselen als zodanig.
 • Welke gegevens worden uitgewisseld, is onderdeel van goede zorg en wordt daar bepaald.
 • De Wegiz eist wél dat de bron waarin is vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld voor goede zorg een kwaliteitsstandaard is. Of andere wet- en regelgeving, zoals de Wet publieke gezondheid speciaal voor de jeugdgezondheidzorg.
 • Bij de Wegiz ligt de grondslag om gegevens uit te wisselen dus in andere wetgeving
 • Vanuit de Wegiz wordt het gebruik van een specifieke infrastructuur (zoals bijvoorbeeld het Landelijk schakelpunt) niet verplicht vanuit de overheid opgelegd.
 • De kern van gegevensdeling ligt bij de gezamenlijke afspraken binnen het zorgveld over taal en techniek, zodat alle systemen met elkaar kunnen praten – ongeacht het systeem dat een zorgaanbieder gebruikt en de infrastructuur waarover die gegevens kunnen worden uitgewisseld.