Hoe verhoudt de Wegiz zich tot de verplichting voor zorgverleners om een medisch dossier bij te houden (WGBO)? Van wie zijn de gegevens straks en wie beslist er over de beschikbaarheid?

De Wegiz gaat alléén over gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. De verplichting om een medisch dossier bij te houden blijft onverkort gelden. De Wegiz heeft hierop géén betrekking. Noch een arts van het ziekenhuis, noch een patiënt heeft het juridisch eigendom van een medisch dossier. Het ziekenhuis is wel eigenaar van de gegevensdrager (de computer of het papieren dossier).

Wel kan de Wegiz indirect van invloed zijn op de wijze van (digitaal) dossier voeren. In het medisch dossier kunnen namelijk gegevens voorkomen die vallen onder een aangewezen gegevensuitwisseling. Zulke gegevens moeten dan op zeker moment volgens de eisen van de Wegiz worden uitgewisseld.

De Wegiz verandert niets aan de zeggenschap over de gegevens en ook niets aan de beschikbaarheid ervan. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de toestemming ontbreekt om gegevens uit te wisselen, dan is er niets uit te wisselen en is de Wegiz niet van toepassing.