Architectuurcommunity Zorg

De Architectuurcommunity Zorg is een netwerk van informatiemanagers, IT-architecten, informatieanalisten, chief information officers (CIO’s) en andere mensen met een interesse voor informatie, techniek en architectuur. De Architectuurcommunity doet via de Architectuurboard Zorg voorstellen aan het Informatieberaad Zorg over de informatiepositie van burgers, zorgdata, standaardisatie, stelselbrede afspraken, inzet van nieuwe technologieën, privacy en informatiebeveiliging.

Werkwijze

Binnen de Architectuurcommunity Zorg werken de leden - in wisselende samenstelling - in verschillende werkgroepen aan adviezen en analyses. Leden van de community hoeven niet per se werkzaam te zijn in de zorg. De Architectuurboard beoordeelt de voorstellen van de werkgroepen en brengt advies uit aan het Informatieberaad Zorg.

Architectuur afgestemd op burgers en professionals

Digitalisering is de sleutel voor een meer samenhangende informatievoorziening in de zorg. Hierdoor zullen de centrale positie van burgers én de samenwerking tussen zorgprofessionals nog beter tot uitdrukking komen. Voor het realiseren van een dergelijke samenhangende informatievoorziening is een hoog niveau van kennis over de architectuur van het informatiestelsel in de zorg een vereiste.

De Architectuurcommunity Zorg gaat de uitdaging aan om architectuur goed af te stemmen op burgers en zorgverleners en werkt daarbij samen met professionals die betrokken zijn bij informatievraagstukken in de zorg en die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg in heel Nederland.

Doelen Architectuurcommunity Zorg

 • Bijdragen aan het realiseren van de outcomedoelen van het Informatieberaad op basis van een set van coherente afspraken.
 • Opbouwen van een professionele community van sectoroverstijgende architectuurkennis in de zorg en ondersteuning.
 • Opleveren van producten en adviezen die samen met het veld zijn ontwikkeld.
 • Zoeken van verbinding met bestaande architectuurgremia. Hergebruiken en consolideren wat er al is.
 • Verbinden door kennisdeling en opdoen van nieuwe kennis vanuit (inter)nationale ontwikkelingen.

Huidige werkgroepen Architectuurcommunity Zorg

 • Werkgroep Kaders
  Hier creëren we stapsgewijs een normenkader. Dit normenkader bevat principes, richtlijnen, typeringen van bouwstenen en praktijkvoorbeelden en wordt gezien als referentiearchitectuur voor het gewenste informatiestelsel. Specifieke architecturen en bouwstenen zullen aan dit normenkader worden getoetst.
 • Werkgroep ZorgAdresInformatie
  Hier richten we ons op het ontwikkelen van een samenhangend stelsel voor beheer, ontsluiting en gebruik van zorgaanbieders(adres)informatie. We starten daarbij met het gebruik van informatie door patiënten via hun PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen). De drie primaire gebruiksdoelen zijn: het vinden en identificeren van zorg- en gezondheidsaanbod, het bereiken van en verbinden met een aanbieder via een communicatiedienst en het schakelen en uitwisselen van gezondheidsinformatie. De komende periode werken we aan de inventarisatie van behoeften aan deze informatie en het identificeren van deeloplossingen.
 • Werkgroep Veilige gegevensuitwisseling
  Hier werken we aan veilige gegevensuitwisseling tussen burger en zorgaanbieder (met of via een persoonlijke gezondheidsomgeving). Dit doen we aan de hand van vier thema’s: digitale identiteit, authenticatie, een betrouwbaar netwerk en onweerlegbaarheid van gegevens. De uitwerking van deze thema’s leidt tot een architectuurschets voor een zorgbrede inrichting van veilige gegevensuitwisseling.

Contact met de Architectuurcommunity Zorg

Wilt u contact met de Architectuurcommunity Zorg, stuurt u dan een mail naar Dennis Koster, voorzitter van de Architectuurcommunity Zorg.