Meerjarenagenda Wegiz

Welke gegevensuitwisselingen zijn geschikt om als eerste verplicht elektronisch te laten verlopen? In 2019 hebben we in nauw overleg met het zorgveld aan een lijst van kanshebbers gewerkt: de zogeheten Roadmap.

Nu wordt de Roadmap geactualiseerd. In plaats van een statische lijst wordt het een overzicht van gegevensuitwisselingen, dat periodiek – zoals het wetsvoorstel dat regelt – wordt geactualiseerd. Bijvoorbeeld wanneer nieuwe gegevensuitwisselingen worden toegevoegd. Of als een gegevensuitwisseling is geïmplementeerd. Of als blijkt dat het meer inspanning kost en er bijstelling van de prioritering gewenst is. Deze actualisatie past in de wens aan een eenduidig en transparant proces om tot wettelijke verplichting van gegevensuitwisselingen te komen.

Roadmap wordt Meerjarenagenda Wegiz

Tegelijk met het actualiseren van de Roadmap wordt de naam veranderd in Meerjarenagenda Wegiz. Een naam die beter past bij het karakter van de Wegiz: stap voor stap worden specifieke gegevensuitwisselingen verplicht gesteld. De Meerjarenagenda Wegiz is het startpunt voor een implementatie-aanpak voor meerdere jaren. Het is de leidraad die voor alle betrokkenen duidelijk maakt wat we met de gegevensuitwisselingen als doel hebben.

©Tineke Dijkstra

Kenmerken Meerjarenagenda Wegiz

 • De Meerjarenagenda wordt opgesteld in nauw overleg tussen het zorgveld en VWS

 • Gegevensuitwisselingen worden getoetst aan de criteria:
  - Realiseerbaarheid;
  - Toegevoegde waarde;
  - Draagvlak.
 • Gegevensuitwisselingen zonder (zicht op) een kwaliteitsstandaard komen niet op de Meerjarenagenda.
 • Het Informatieberaad Zorg adviseert over de concept Meerjarenagenda Wegiz en prioriteitstelling, de minister stelt de agenda vast en informeert de Tweede Kamer erover.

Vier gegevensuitwisselingen krijgen nu voorrang

Momenteel staan er dertien gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz. Vier daarvan worden momenteel met voorrang uitgewerkt tot wettelijke verplichting. We onderzoeken of en hoe de negen overige uitwisselingen een plek krijgen op de agenda. Naar verwachting wordt in de zomer de actualisatie afgerond.

Dit zijn de 13 gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz

 • Digitaal receptenverkeer
 • Basisgegevensset Zorg (BgZ)
 • Verpleegkundige overdracht
 • Beelduitwisseling
 • Acute Ambulanceoverdracht naar Spoedeisende Hulp
 • Medicatie verstrekken en toedienen
 • Ketenzorg rondom diabetes
 • GGZ-overdracht van een basisgegevensset
 • Acute overdracht verloskundige naar gynaecoloog
 • Beelduitwisseling pathologie
 • Multidisciplinair overleg oncologie
 • Triageverwijzing: gegevensoverdracht van huisartsenpost naar meldkamer en SEH
 • Elektronische gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

De geprioriteerde uitwisselingen staan vetgedrukt. Voor deze vier gegevensuitwisselingen beproeven we momenteel hoe we deze gegevensuitwisselingen kunnen aanwijzen onder de nieuwe wet.

Daarnaast onderzoeken we of en hoe de negen overige gegevensuitwisselingen op termijn hetzelfde procedé kunnen ondergaan.

Planning

Naar verwachting publiceren we in de zomer van 2021 de nieuwe versie van de Meerjarenagenda Wegiz.

Meer informatie

Hebt u een vraag over de Meerjarenagenda voor de Wegiz? Neem dan contact op via gegevensuitwisseling@minvws.nl.