Leiden normen niet tot veel extra kosten en tot meer administratieve lasten voor zorgaanbieders en ict-leveranciers?

Normalisatie vergroot het vertrouwen in partijen, producten en diensten die aan de norm voldoen. Bij het opstellen van normen houden wij als Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg rekening met eventuele administratieve lasten, bijvoorbeeld door vooraf een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren. Ook bekijken we mogelijkheden voor harmonisatie van specifieke zaken, door bijvoorbeeld diverse generieke functies in gegevensuitwisselingen onder te brengen in een beperkt aantal normen.