Effectenverkenning - Beelduitwisseling Pathologie

Dit document is opgesteld om de besluitvorming over de actualisatie van de Meerjarenagenda Wegiz in 2021 te ondersteunen. De beelduitwisseling Pathologie is aangedragen als gegevensuitwisseling voor wettelijke verplichting onder de Wegiz. De uitwisseling ondersteunt diverse zorgprocessen in de pathologie. Elektronische gegevensuitwisseling kan die pas volledig ondersteunen als behalve de beelden ook de verslagen worden uitgewisseld. In een sessie met diverse belanghebbenden is de uitwisseling beoordeeld op toegevoegde waarde, draagvlak en realiseerbaarheid.