Hoe ziet de financiering er uit?

In de eerste plaats brengt de inwerkingtreding van de verordening verplichtingen met zich mee voor met name nationale overheden en het bedrijfsleven. Hoe groot deze financiële impact zal zijn voor de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven wordt nog onderzocht in een nationale financiële impact analyse. De financiële impact dient in principe door ieder land zelf te worden gedragen. Echter, de Europese Commissie heeft financiële middelen ter beschikking gesteld voor nationale overheden om de implementatie van de EHDS op nationaal niveau te ondersteunen. Daartoe heeft de Europese Commissie in totaal 810 miljoen euro vrijgemaakt de beschikbaar worden gesteld via zogeheten direct grants (subsidies). Uiteraard zal dit niet de volledige financiële impact in alle EU-landen dekken.