Impact EU-voorstel op wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in op de impact die de Europese verordening European Health Data Space (EHDS) heeft op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz): ‘Mijn bevinding is dat de gekozen systematiek van standaardisatie door middel van voorschriften voor taal en techniek in de Wegiz nog steeds van groot belang is.’

Dat schrijft Kuipers in deze Kamerbrief van 19 mei. Die volgt op het verzoek van de minister aan de Tweede Kamer om het debat over de Wegiz uit te stellen tot na de publicatie van het voorstel voor de EHDS, ofwel de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Op 3 mei publiceerde de Europese Commissie dit voorstel, waarna de minister een eerste analyse maakte van mogelijke consequenties voor de Wegiz.

EHDS-Wegiz

De EHDS heeft raakvlakken met de Wegiz waar de EHDS eisen stelt aan ICT-systemen die gebruikt worden voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens. De EHDS regelt toegang en beschikbaarheid voor burgers en zorgverleners tot elektronische gezondheidsgegevens. De volgende gegevensuitwisselingen zijn in de EHDS prioritair: patiëntsamenvattingen, elektronische recepten, elektronische medicatie-uitgifte, medische beeldmaterialen en beeldrapportages, laboratoriumresultaten en ziekenhuisontslagbrieven. De use-cases van de EHDS komen dus grotendeels overeen met de geprioriteerde gegevensuitwisselingen onder de Wegiz, concludeert Kuipers. Wel is de Wegiz in een verder stadium dan de EHDS, dus met de Wegiz kunnen veel eerder grote stappen worden gezet in het beter elektronisch uitwisselen van gegevens.