Informatie voor zorgaanbieders

Als zorgaanbieder biedt u digitale zorgdiensten aan patiënten of dat gaat u in de toekomst doen. Bijvoorbeeld met een online portaal om tegemoet te komen aan het recht op inzage in medische gegevens en/of medicatie-overzicht, het voeren van consults via een videoverbinding of het bieden van mogelijkheden om de ontwikkeling van bijvoorbeeld hartslag, gewicht of suikerwaarden online te registreren.

Veilige digitale toegang

Daar is veilig inloggen voor vereist: een inlogmiddel dat is erkend door de overheid en van een zo hoog mogelijk en breed beschikbaar betrouwbaarheidsniveau. De DigiD app met de benodigde ID-check voldoet aan deze eisen. Dit, samen met de machtigingsvoorziening en de Europese eisen die de e-IDAS-verordening stelt, betekent dat er aanpassingen moeten worden gedaan in de ICT-systemen die zorgaanbieders gebruiken en dat patiënten over deze aanpassingen moeten worden geïnformeerd.

Routeringsvoorziening TVS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Logius en DICTU hebben de handen ineengeslagen. Ze ondersteunen zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers bij het implementeren van de huidige beschikbare erkende inlogmiddelen en tegelijk te waarborgen dat partijen goed zijn voorbereid op de komst van nieuwe, erkende inlogmiddelen. Dat doen ze onder andere door het aanbieden van een routeringsvoorziening voor de zorgsector.

Deze routeringsvoorziening, ToegangVerleningService (TVS), fungeert als koppeling naar alle onder de (nog te bekrachtigen) Wet digitale overheid erkende inlogmiddelen. Door aan te sluiten op TVS beschikt u in één keer over een aansluiting op alle erkende inlogmiddelen zoals DigiD, de machtigingsvoorziening, - op termijn - Europese erkende inlogmiddelen (eIDAS-verordering*), inclusief ook toekomstige erkende inlogmiddelen. Kortom: door aan te sluiten op TVS hebben zorgaanbieders en ICT-leveranciers dit deel van hun infrastructuur meteen toekomstbestendig ingericht.

*eIDAS is beschikbaar voor partijen die aan deze verordening gehouden zijn.

Aan de slag

U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor het (laten) doen van technische aanpassingen en het verzorgen van communicatie naar of met patiënten. Met ruim 12.000 zorgaanbieders in Nederland is het ondoenlijk deze stappen allemaal tegelijk te zetten. Om een en ander in goede banen te leiden heeft VWS een aansluitkalender opgesteld en afgestemd met onder andere koepelorganisaties.

In het stappenplan' aansluiten op TVS' is weergegeven hoe te komen tot een aansluiting op TVS (met daarbij direct een aansluiting op DigiD). Zorgaanbieders en de ICT-leveranciers van zorgsystemen trekken hierin bij voorkeur samen op. De invulling van concrete afspraken in wie wat doet, hangt af van hoe zorgaanbieders en leveranciers dat zelf willen vormgeven.