Publieke machtigingsvoorziening

Met de toename van digitale diensten in de zorg wordt digitaal machtigen ook steeds belangrijker. Het recht om je in je relatie met een zorgverlener door een derde digitaal te laten vertegenwoordigen, wordt binnenkort ook wettelijk ingeregeld in de Wet digitale overheid (Wdo).

Deze wet ligt ter vaststelling voor in de Eerste Kamer. Daarnaast heeft de zorgsector ook de verplichting om het hoogst beschikbare betrouwbaarheidsniveau te gebruiken voor de toegang tot medische gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat het bepaalde patiënten, zoals minder digitaal vaardigen, niet meer lukt om zelf in te loggen en dat zij zich willen laten vertegenwoordigen in de digitale dienstverlening.

Om het zorgveld te ondersteunen in deze wettelijke verplichting, stelt de overheid de komende jaren voorzieningen beschikbaar voor vrijwillige en wettelijke vertegenwoordiging. Als eerste komt een publieke machtigingsvoorziening beschikbaar voor de zorgsector waarmee patiënten op eigen initiatief iemand anders kan machtigen.

Machtigingsvoorziening

Zorgaanbieders moeten, zodra de Wdo in werking treedt, hun digitale dienstverlening (patiëntportaal en/of Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)) beschikbaar stellen via inlogmiddelen die erkend zijn door de Wet digitale overheid.

De publieke machtigingsvoorziening biedt burgers de mogelijkheid een vrijwillige machtiging af te geven voor het uitvoeren van een handeling waar digitale identificatie en authenticatie nodig is. Denk hierbij aan het doen van belastingaangifte of het aanvragen van huurtoeslag, maar dus ook voor het afnemen van digitale diensten van zorgaanbieders. De publieke machtigingsvoorziening is momenteel alleen gekoppeld aan DigiD in afwachting van de komst van te erkennen private inlogmiddelen onder de Wdo.

Digitaal machtigen in de zorgsector

We doen in de zorg steeds meer online.

Maar niet al uw cliënten kunnen of willen dat zelf.

Sommige cliënten vragen liever iemand anders om hun zaken te regelen.

Dat kan nu op een veilige manier, met de Publieke machtigingsvoorziening voor de zorg.

Een handige applicatie waarmee uw cliënt zelf iemand anders toegang kan geven tot zijn of haar medische gegevens.

In uw cliëntportaal..

Of een PGO.

De publieke machtigingsvoorziening voldoet aan de hoge veiligheidseisen van de overheid.

En is van toepassing op DigID en in de toekomst andere erkende inlogmiddelen die cliënten gaan gebruiken.

Een uniforme machtigingsvoorziening voor de hele zorgsector is overzichtelijk voor cliënten.

En maakt het voor hen eenvoudig om een machtiging aan te vragen.

Maar, invoering van de Publieke machtigingsvoorziening vraagt aanpassingen in uw bedrijfsvoering en heeft impact op uw ICT-systemen.

Beseffen je collega zorgverleners bijvoorbeeld dat andere personen namens de cliënt toegang kunnen hebben?

Moeten uw huidige processen worden aangepast?

En weten uw cliënten hoe zij een machtiging kunnen aanvragen?

Wilt u uw cliënten ook de mogelijkheid bieden iemand te machtigen? 

Ga dan in gesprek met uw softwareleverancier.

Bespreek samen welke aanpassingen nodig zijn qua techniek en bedrijfsvoering.

En kijk voor meer informatie op gegevensuitwisselingindezorg.nl/digitale-toegang

Implementatie

Technische implementatie

Partijen die aansluiten op TVS krijgen hier – zodra de voorziening breed beschikbaar is – meteen ook beschikking over de publieke machtigingsvoorziening. Dit vergt vanuit technisch opzicht geen apart aansluitproces, maar hiervoor moet partijen wel aanvullende informatie aanleveren. Zorgaanbieders die van deze voorziening gebruik willen maken, maken dit het beste meteen bij de start van het aansluitproces op TVS kenbaar bij hun ICT-leverancier.

Implementatie gebruik

Via de publieke machtigingsvoorziening kan een patiënt iemand anders machtigen om te handelen namens hem/haar per specifieke zorgaanbieder. Hiermee is niet geregeld wat deze persoon mag doen in het patiëntportaal van deze zorgaanbieder of via de PGO bij deze zorgaanbieder.

Dat legt elke zorgaanbieder (eventueel in samenwerking met de softwareleverancier) zelf vast. Dat betekent ook dat zorgaanbieders hierin verschillende keuzes kunnen maken met als gevolg dat het gebruik voor patiënten en gemachtigden zeer onduidelijk wordt. Standaardisatie in de gemaakte keuzes vergroot de duidelijkheid en herkenbaarheid voor de patiënt en de gemachtigde. Hoe beter het gebruikersgemak, hoe groter de acceptatie van deze voorziening. 

Daarom heeft VWS samen met een brede vertegenwoordiging uit de zorgsector een handreiking uitgewerkt waarin wordt stilgestaan bij de belangrijkste inrichtingsvraagstukken van de publieke machtigingsvoorziening. Waar relevant zijn deze vraagstukken voorzien van een advies om de uniformiteit zoveel mogelijk te waarborgen.

Aan de slag

De publieke machtigingsvoorziening is gereed en beschikbaar voor implementatie. Interesse? Neem contact op met je leverancier om kenbaar te maken dat je van deze voorziening gebruik wilt maken en afspraken te maken over implementatie en inrichtingskeuzes.

Voor nadere informatie over de publieke machtigingsvoorziening kun je contact met ons opnemen .