Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #15

De Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wegiz. Dit advies wordt verwerkt in een rapport en leidt mogelijk tot aanpassingen in het wetsvoorstel. Nadat we bij VWS het advies verwerkt hebben, wordt het wetsvoorstel via de ministerraad ingediend bij de Tweede Kamer.

Deze maand volgen nog twee webinars: de update over de Wegiz voor zorgprofessionals op 18 maart en het grote webinar van 30 maart over samenwerken aan bouwstenen voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Zie de inschrijflinks in het eerste artikel.

Hebt u tips en suggesties voor de nieuwsbrief? Een prangende vraag of opmerking? Laat het weten via gegevensuitwisseling@minvws.nl.

Twee geslaagde Wegiz-webinars, binnenkort nog twee bijeenkomsten

Om het zorgveld goed te informeren, organiseren NEN en het ministerie van VWS het webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ op 30 maart 2021, 13.00 – 14.30 uur.

Voor het zover is, wordt op donderdag 18 maart het webinar 'Update over de Wegiz' gehouden voor zorgprofessionals, waarin we toelichting geven op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Wat kunt u verwachten? Welke impact heeft de Wegiz op uw werk? Vergelijkbare webinars zijn eerder deze maand gehouden voor geïnteresseerden in het algemeen en bestuurders in het bijzonder. Inschrijven voor het webinar van 18 maart.

De webinars van 2 en 4 maart werden bijgewoond door in totaal zo’n 250 deelnemers. Programmanager Remco Spek nam het publiek aan de hand van aansprekende filmbeelden en sheets in tien minuten mee in de aanleiding, het nut en de noodzaak van de Wegiz.

Daarna was het woord aan Max Nederkoorn van het juridisch schrijversteam van de Wegiz. Hij praatte de deelnemers bij over het doel en de inhoud van de wet, en hij ging in op de AMvB bij de invulling van gegevensuitwisselingen.

Tot slot ging moderator Wouter Reepmaker in conclaaf met programmadirecteur Olaf Wilders. In een vraag-antwoordgesprek kwamen de meest gestelde vragen over de Wegiz aan bod. De tientallen vragen die de deelnemers stelden tijdens de webinars worden momenteel beantwoord en binnenkort gepubliceerd op www.gegevensuitwisselingindezorg.nl, samen met webinaropnames.

'Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is de titel van het webinar van 30 maart. Experts geven in 90 minuten inzicht in het beoogde doel, het wettelijke kader en de rol van normen en certificatieschema’s. Daarnaast wordt vooruitgeblikt hoe de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s de komende jaren wordt aangepakt en hoe belanghebbende partijen invloed kunnen uitoefenen. Inschrijven voor het webinar van 30 maart.

Aankondiging webinar 30 maart NEN-VWS

Nictiz: de website Samen voor Medicatieoverdracht is live

Op www.samenvoormedicatieoverdracht.nl komen zorgaanbieders, softwareleveranciers en cliënten alles te weten over medicatieoverdracht. De site ondersteunt bij de implementatie van de richtlijn 'Overdracht van medicatieoverdracht in de keten' en de bijbehorende drie informatiestandaarden, waaronder de NEN 7503.

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners de ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: cliënten de beste zorg verlenen.

Vanuit de zorg nemen diverse sectoren deel. In veel daarvan zijn verplegenden en verzorgenden zichtbaar. Elke sector toont eigen voorbeelden, samenwerkingen en voortgang. In tien stappen werken alle partijen samen naar een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens: voor zowel zorgverlener als cliënt.

‘Samen’ is de kracht van programma Medicatieoverdracht. Zorgsectoren vertellen over hun voorbereidingen: zij delen kennis, ervaringen, successen en overwegingen. Zij willen hiermee andere deelnemers inspireren en meenemen in de voortgang die zij boeken in de overdracht van medicatiegegevens.

Op de website leest u meer over de urgentie en het belang van medicatieoverdracht voor zorgverleners en patiënt, over de reikwijdte en impact, de implementatie-aanpak, welke partners deelnemen en hoe zij kunnen meedoen.

www.samenvoormedicatieoverdracht.nl

Website samenvoormedicatieoverdracht.nl
© (c)

Ad Melkert overhandigt eindrapportage VIPP 1 en 2 aan Erik Gerritsen

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) wil patiënten meer inzicht geven in hun eigen zorg. Met de publicatie van de eindrapportage van de eerste twee VIPP-programma’s is de basis gelegd voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional.

Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), overhandigde onlangs de eindrapportage van VIPP 1 en 2 aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. VIPP 1 is het programma voor algemene ziekenhuizen, VIPP 2 is voor zelfstandige klinieken en andere instellingen van medisch-specialistische zorg, zoals revalidatiecentra. Erik sprak zijn waardering uit voor het VIPP-programma, waaraan het ministerie een financiële impuls heeft gegeven.

Het is ook goed nieuws voor het programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Sabine Geerdes, projectleider van de gegevensuitwisseling Basisgegevensset Zorg (BgZ): “Met VIPP 1 en VIPP 2 heeft de gestandaardiseerde vastlegging van gegevens al een stevige impuls gekregen. Deelnemers aan beide programma’s kunnen de BgZ vastleggen in hun digitaal patiëntendossier en medicatieoverzichten verstrekken. Met de Wegiz verplichten we straks dat de BgZ ook elektronisch wordt uitgewisseld volgens ‘eenheid van taal en techniek’ tussen professionals onderling.”

Ad Melkert en Erik Gerritsen troffen elkaar online om de eindrapportage van de eerste drie jaar van het VIPP-programma voor ziekenhuizen uit te wisselen. De NVZ legde het gesprek vast in een video. Het programma heeft de basis gelegd voor de digitale uitwisseling van patiëntgegevens. Alle aan VIPP deelnemende ziekenhuizen bieden cliënten de mogelijkheid om digitaal hun eigen medische gegevens te bekijken.

Ad vertelde over het versnellingsprogramma en de bereikte mijlpalen. Zo noemde hij het feit dat de correspondentie van de patiënt, zoals specialistenbrieven, digitaal beschikbaar worden gesteld aan de patiënt. Er is een basis voor de digitale uitwisseling van medische gegevens. “Vrijwel alle ziekenhuizen hebben daaraan meegewerkt, dus dat is nu de standaard.” Erik sprak zijn waardering uit voor de NVZ, en zei trots te zijn dat VWS daaraan een financiële bijdrage heeft geleverd.

Meer informatie
De eindrapportage biedt een waardevolle inkijk in ruim drie jaar bouwen aan digitale gegevensuitwisseling bij instellingen van medisch-specialistische zorg, ten behoeve van de patiënt. Bekijk het interactieve pdf-rapport op de website van het VIPP-programma.

Eindrapportage VIPP - Erik Gerittsen en Ad Melkert
© Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Even voorstellen: Monica Schagen – van beroepsmilitair tot EGIZ-beleidsadviseur

Wat heb je hiervoor gedaan?
“Ik ben begonnen bij Defensie, als beroepsmilitair. Zeven jaar heb ik mij binnen de Koninklijke Marine beziggehouden met communicatie. Ik hielp beveiligde verbindingen opzetten met satellieten, schepen, eenheden en instanties aan wal. Eenmaal terug in de burgermaatschappij ben ik verpleegkunde gaan studeren en daarna gaan werken als verpleegkundige traumachirurgie bij het LUMC. Ik raakte betrokken bij kwaliteitsonderzoek op de afdeling, bijvoorbeeld naar het gebruik van wondmateriaal bij traumatische amputatiewonden, of het effect van kwaliteitsbijeenkomsten op de zorg voor chirurgische patiënten. Ook werkte ik aan de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden. Gelijktijdig studeerde ik Health Economics, Policy and Law en ben ik gaan verkennen of ik de nieuw opgedane theorie kon gaan combineren met mijn praktijkervaring. Daar rolde de functie van beleidsadviseur bij het EGIZ-team van VWS uit.”

Waarom vind jij Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg een belangrijk programma?
“Omdat ik verpleegkundigen de enorme bos grijze haren die ik heb gekregen van verpleegkundige overdrachtprogramma’s zoals POINT wil besparen, evenals de frustraties en de tijdroof. Gekscherend - maar het is wel waar het belang van het programma zit, in het zorgveld. Een zorgveld dat naast een hoge werkdruk ook zoveel administratieve last te dragen heeft, wat ten koste gaat van goede, kwalitatief hoge zorg. Het is noodzakelijk dat we die rompslomp zoveel mogelijk beperken en faciliteren dat het zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Voor de beroepsgroep verpleegkundigen is vaak niets te veel gevraagd. Mijn collega’s heb ik altijd bewonderd om hun geduld en de toewijding waarmee zij zorg verlenen.”

Wat doe je in je vrije tijd?
“Ik mag graag sporten en ga met regelmaat, momenteel digitaal, naar de rooms-katholieke kerk. Verder ben ik een enorme fan van bord- en kaartspellen, altijd te porren voor een goed gesprek – al dan niet met een glas wijn – en ben (maar nu even niet) een frequent bezoeker van bioscoop, musea en concerten. Ik woon op een steenworp afstand van VWS en deel mijn appartement met twee rode viervoetige vrienden genaamd George en Ollie. Die zetten hier met regelmaat en zonder enige gêne de boel op z’n kop.”

Monica Schagen
© (c)

Nieuwste column van Tim Postema in ICT&Health

Tim Postema (manager Directie Informatiebeleid/CIO van VWS) schrijft in zijn nieuwste column voor het magazine ICT&Health over betere informatievoorziening voor spoedsituaties.

‘De komende maanden worden spannend, met gelukkig licht aan het eind van de tunnel, ook op het gebied van gegevensuitwisseling.’

In de column, Elektronische nieuwjaarswensen van VWS, refereert Tim aan dit interview met minister Van Ark: Zorg moet schokbestendiger worden.

Brochure 'Toestemmingen voor het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners'

Voor zorgverleners geldt het medisch beroepsgeheim. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie die zij aan de zorgverlener verschaffen niet zonder hun toestemming of zonder dat de wet het toestaat met anderen wordt gedeeld.

Wanneer er toestemming nodig is voor het uitwisselen van cliëntgegevens en wanneer niet, verschilt. De regels die daarbij gelden, liggen namelijk vast in verschillende wetten.

Deze brochure beschrijft in zes pagina's de regels voor toestemming van cliënten wanneer zorgverleners gegevens over hen willen uitwisselen.

Aan welke voorwaarden moet uitdrukkelijke toestemming voldoen? Er wordt onder andere uiteengezet wanneer er toestemming vereist is, wat uitzonderingen zijn, en wanneer er sprake is van rechtsgeldige uitdrukkelijke toestemming.

Op www.gegevensuitwisselingindezorg.nl kunt u de brochure inzien.

Foto bij factsheet toestemming gegevensuitwisseling zorgverleners

Nieuw: nen-egiz.nl

De website nen-egiz.nl is onlangs in het leven geroepen. De site houdt alle belanghebbenden op de hoogte van de actuele ontwikkeling van NEN-normen en certificatieschema’s voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). NEN heeft de site samen met het zorgveld opgezet, in opdracht van het ministerie van VWS.

NEN-EGIZ-logo
© NEN

Digitale gegevensuitwisseling is extra belangrijk in acute situaties

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg van een cliënt betrokken. Daarnaast gaat het vaak om voor hen onbekende cliënten en steeds vaker om cliënten met complexe aandoeningen. Het belang van het beschikken van relevante informatie over cliënten in het geval van acute zorg neemt toe. Wat is de voorgeschiedenis van de cliënt? Welke chronische aandoeningen heeft iemand? Welke medicatie krijgt iemand al voorgeschreven?

Nog niet al die informatie wordt met elkaar uitgewisseld, terwijl dit voor de zorg van cliënten in acute situaties van levensbelang kan zijn.

De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders hebben afgesproken dat de gegevensuitwisseling tussen deze partijen in 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn.

De pandemie onderstreept het belang en urgentie van adequate gegevensuitwisseling in spoedsituaties. Zowel voor cliënten als voor zorgverleners.

Daarom is versnelling nodig. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed zorgaanbieders, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma 'Met spoed beschikbaar' samen om deze richtlijn versneld te concretiseren.

Nieuwsbrief van het programma ‘Met spoed beschikbaar’
Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten rondom digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen? Sinds kort geeft ‘Met spoed beschikbaar' een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden.
 

Met Spoed Beschikbaar - nieuwsbrief
© Met Spoed Beschikbaar

Maandag 19 april 2021: Meet Up Informatieberaad

De volgende Meet Up van het Informatieberaad is op maandag 19 april van 13.30 tot 16.00 uur.

Thema: netwerkperspectief
Deze Meet Up van het Informatieberaad is de tweede digitale editie en staat in het teken van ‘netwerkperspectief’. Welke impact heeft dit op elektronische gegevensuitwisseling in zorg en de inrichting van het stelsel? Die en vele andere vragen komen volop aan bod. Het belooft weer een mooie Meet Up te worden. Mis het niet!

Over de Meet Up
De Meet Up is dé plek waar patiënten, zorgprofessionals, bestuurders, beleidsmakers, leveranciers en inkopers van zorgoplossingen elkaar ontmoeten. Samen delen we kennis, doen we inspiratie op en werken we aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Denk en doe mee!
Het programma is nog in opbouw. Hebt u ideeën of suggesties voor mogelijke onderwerpen of kent u inspirerende sprekers die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan deze Meet Up? Denk en doe mee: al uw inbreng is welkom op informatieberaadzorg@minvws.nl.

Afbeelding bij bericht over Meet Up netwerkperspectief 19 april 2021
© vws#Net

Colofon

Dit is een uitgave van het wetgevingsprogramma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.