Verslag IZA-kwartaalbijeenkomst thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling

Vier keer per jaar organiseert de IZA-thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling1 een bijeenkomst waar, door de verschillende leden van deze thematafel, de voortgang en lopende initiatieven worden gedeeld. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle stakeholders en geïnteresseerden in de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling. Zowel IZA-partners maar ook niet-IZA partners zijn van harte welkom. Naast het delen van informatie wordt er ook input opgehaald over zaken die de deelnemers bezighouden. Op donderdag 20 juni jl. vond, bij Stroomz in Eindhoven, de 2e kwartaalbijeenkomst van dit jaar plaats.

Terugkoppeling BO IZA 3 juni 2024

Het BO IZA van 3 juni jl. stond in het teken van ‘terugkijken’ op de afgelopen jaren en de Mid-term review. In de deelsessie gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid werd aangegeven dat men blij is met het uitvoeringsakkoord en de verschillende sectorplannen die hier uit voortvloeien. Belangrijk is om deze plannen ook sectoroverstijgend te krijgen. Dit moet nu verder geconcretiseerd worden. En benadrukte de FMS het belang van de verbinding met de Nationale Visie en Strategie. In de Mid-term review is specifiek een monitor Hybride Zorg opgeleverd.

Resultaten & voortgang

De afspraken die vallen onder de thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling zijn onderverdeeld in 4 werkgroepen: Secundair datagebruik, Hybride zorg, PGO en Gegevensuitwisseling. Tijdens de bijeenkomst deelden de werkgroepen de voortgang en/of werd een specifiek initiatief toegelicht.
Primair en secundair datagebruik: toewerken naar de EHDS

Gaby Wildenbos en Esther Peelen van Nictiz gaven een toelichting op het politiek akkoord van de EHDS. In het bijzonder over de European Electronic Health Record Exchange format (EEHRxF) en het EU-project Extended EHR@Dataspace (Xt-EHR) dat invulling geeft aan het primair gebruik van data onder de EHDS. De EEHRxF betreffen zowel functionele als technische specificaties en de bijbehorende datasets die zijn gericht op het interoperabel maken van systemen. Het EHR-project is gericht op het opstellen van implementatierichtlijnen voor de ontwikkeling van een uitgebreid, interoperabel en veilig elektronisch patiëntendossiersysteem (EPD) dat vlotte verbindingen tussen zorgverleners en burgers in de lidstaten bevordert. In het voorjaar 2025 volgt een consultatieronde voor de Patient Summary en het eP/eD en in de zomer 2025 een consultatieronde op de andere drie categorien; medical test results, medical imaging and reports en discharge reports.

Hybride Zorg: IZA-deelmonitor ‘beweging naar meer hybride zorg’

In juni 2024 zijn de resultaten van de nulmeting ‘beweging naar meer hybride zorg’ opgeleverd. Brigitta Keij van het RIVM presenteerde het proces dat wordt ingezet om te komen tot de 1-meting van de monitor in Q2 2025. Een belangrijke conclusie n.a.v. de nulmeting is dat niet alle benodigde data beschikbaar is. Een belangrijke actie om te komen tot een goede 1-meting betreft de aanvulling van de huidige databronnen met andere, potentiële bronnen. Hiervoor werd ook een oproep gedaan aan de partijen: heb je databronnen tot je beschikking die nog niet zijn meegenomen in het onderzoek? Laat dit dan aan de werkgroep digitale zorg van de IZA-monitor weten via di-iza@minvws.nl.

Werkagenda PGO

Martina Bartelink van het ministerie van VWS presenteerde de stand van zaken van het programma MeerMed. Dit programma heeft als doel om te zorgen voor meer en betere data-ontsluiting voor de burger en professional. Van belang is ‘dat er data kan worden uitgewisseld’ en ‘het verbreden van wat er over de lijn wordt uitgewisseld’. Lees hier meer over PGO.

Gegevensuitwisseling: sectorplannen

In het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling hebben de IZA-partijen de IZA afspraken bekrachtigd en committeren zij zich aan de versnelde realisatie en implementatie van deze afspraken. Tevens is overeengekomen dat de afspraken die in het akkoord benadrukt worden, door de sectoren worden uitgewerkt in sectorplannen. In een sectorplan worden de tijdslijnen van diverse lopende initiatieven in kaart gebracht. Per sector* werden de plannen gepresenteerd.

De focus voor de komende periode ligt op het concretiseren van de cross-sectorale samenwerking en op het oplossen van de knelpunten die zijn gesignaleerd bij het ontwikkelen van de sectorplannen.

*Medisch Specialistische Zorg, Huisartsenzorg, Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondsheidszorg en VWS.

Afsluiting

Als afsluiting van de bijeenkomst werden we door Stroomz, onze gastheer, meegenomen in de uitdagingen waar zij, binnen de regio, voor staan. Een belangrijke behoefte is het op elkaar kunnen laten aansluiten van EPD’s. De verschillende EPD’s die in de regio Eindhoven worden gebruikt, zijn nog niet in staat om met elkaar te communiceren. Verder werd een toelichting gegeven op het initiatief ‘De stap naar Gezonder’. Een heel mooi initiatief om mensen zelf handvatten te geven om fit en gezond te blijven of worden. Als laatste werd een toelichting gegeven over hoe de paramedici in Eindhoven uitvoering geven aan de IZA-afspraken en waar ze in de praktijk tegenaan lopen.

Overige mededelingen

  • Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van digizo.nu? Meld je via deze link aan voor de nieuwsbrief.
  • In 2021 is het 'Obstakel Verwijder Traject’ (OVT) gestart om te komen tot een geïntegreerde nationale infrastructuur voor gezondheidsdata om (her)gebruik van gezondheidsdata voor zorgevaluatie, kwaliteit, beleid, onderzoek en innovatie te bevorderen. Het OVT is onderdeel van het NGF-project waarbij de stuurgroep o.l.v. het ministerie van EZK, met VWS, OCW, stichting Health-RI en veldpartijen werken aan het oplossen van obstakels die hergebruik van gezondheidsgegevens belemmeren. In juli 2024 wordt het platform gegevensverbeterenlevens.nl gelanceerd. Met informatie op B1-niveau, video’s animaties en een FAQ. Dit platform heeft als doel om het bewustzijn van het belang van hergebruik van gezondheidsgegevens te vergroten. Zodra het platform live is, wordt deze met de IZA-partijen gedeeld met het verzoek om het platform te verspreiden onder de achterban.
  • Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over de Vliegwielcoalitie? Via deze link kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Volgende kwartaalbijeenkomst

Op 26 september 2024 vindt de volgende kwartaalbijeenkomst plaats. Ben je geïnteresseerd in de voortgang van de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij onze volgende kwartaalbijeenkomst. Heb je hiervoor nog geen uitnodiging ontvangen of wil je graag meer horen over een bepaald onderwerp? Stuur dan een mail naar di-iza@minvws.nl

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen stuur je een mail naar di-iza@minvws.nl.
Meer informatie over bovenstaande onderwerpen is terug te vinden op deze website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1)    Over de IZA- thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling
De zorg staat steeds meer onder druk en daarom is het belangrijk om ook de digitalisering en informatievoorziening te herzien. Op die manier kunnen we nu en in de toekomst zorg blijven bieden die van goede kwaliteit is, toegankelijk en betaalbaar. Vorig jaar heeft het kabinet hierover afspraken gemaakt met zorgpartijen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Binnen verschillende thematafels, waarin de 14 zorgpartijen die het IZA hebben ondertekend zijn vertegenwoordigd, zijn de afspraken omgezet in concrete doelstellingen en acties. Een essentiële randvoorwaarde om de andere doelen uit het IZA te kunnen behalen is het goed en veilig kunnen delen van informatie, in het gehele netwerk van zorgprofessionals en van de patiënt/client. De thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling richt zich dan ook op het behalen van vier doelstellingen:

  • Elektronische gegevensuitwisseling is de standaard in de zorg
  • Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens
  • Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg
  • Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen.