7 vragen en antwoorden over impact EHDS op Wegiz

De Radboud Universiteit heeft een juridische impactanalyse gedaan van de EHDS op de Wegiz. Daarover schreef VWS-minister Ernst Kuipers eind november een brief aan de Tweede Kamer.
Zeven vragen en antwoorden naar aanleiding van deze Kamerbrief. 

Vraag 1 Wat is het verschil tussen de EHDS en de Wegiz?

Het EHDS-voorstel gaat minder ver dan de Wegiz. De Wegiz regelt dat wanneer uitgewisseld wordt, dit elektronisch en volgens bepaalde eisen moet. De EHDS regelt dat als gegevens elektronisch beschikbaar zijn, deze elektronisch uitgewisseld moeten worden volgens bepaalde eisen. Met alleen de EHDS blijft uitwisseling op papier of met de fax dus mogelijk. De Wegiz gaat een noodzakelijke stap verder om te komen tot maximale elektronische uitwisseling.

Vraag 2 De Wegiz heeft een spoor 1 en spoor 2. Hoe verhouden die zich tot de EHDS?

Het EHDS-voorstel heeft in Wegiz-termen alleen een spoor 2-benadering. Spoor 1 uit de Wegiz beoogt geen maximale interoperabiliteit en kan niet worden gebruikt om ’EHDS-gegevens’ via het Europese format te laten uitwisselen. Spoor 1 stelt namelijk geen eisen aan hoe gegevens worden uitgewisseld. Wel kan spoor 1 nodig zijn om tempo te maken met elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, en voor gegevens die niet onder de EHDS vallen.

Vraag 3 De minister is het niet eens met een deel van de conclusie over de impact van de EHDS op de Wegiz. Waar gaat dit over?

Het gaat om de conclusie dat spoor 2 van de Wegiz vanuit het perspectief van de EHDS op juridische bezwaren stuit. Daarover schrijft de minister: onder de EHDS moet toegang en uitwisseling van gegevens plaatsvinden conform het vastgesteld Europese formaat. Dit kan ook via normering worden bereikt. In de normen kan dan – waar nodig – verwezen worden naar de Europese eisen.

Vraag 4 Wat betekent het concreet dat de Wegiz uitgaat van certificering onder accreditatie en de EHDS van zelfbeoordeling?

Als de EHDS inwerking treedt, betekent het dat Nederland van overheidswege geen certificering onder accreditatie mag verplichten. Wel kan het zorgveld er zelf voor kiezen om naast zelfbeoordeling aanvullende eisen te stellen aan de toetsing van ICT-producten, waaronder certificering onder accreditatie.

Vraag 5 Waarom vindt Nederland certificatie van ICT-systemen zo belangrijk?

Interoperabiliteit luistert nauw. Door een certificaat weten zorgaanbieders vooraf, dus voor aanschaf en implementatie, of een ICT-systeem interoperabel is. Dat scheelt veel tijd, geld en teleurstelling achteraf. Daarnaast maken certificaten het mogelijk dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd adequaat toezicht kan houden, zonder onder de motorkap van de gebruikte ICT-systemen te kijken.

Vraag 6 De EHDS is nog in ontwikkeling. Wat moeten ICT-leveranciers nu doen?

VWS zet de Wegiz en realisatie daarvan onverminderd voort. Dit betekent dat producten van ICT-leverancier op een bepaald moment aan normen moeten voldoen en dat hiervoor certificaten behaald dienen te worden.

Vraag 7 De EHDS is nog in ontwikkeling. Wat moeten zorgaanbieders en zorginstellingen nu doen?

VWS zet de Wegiz en realisatie daarvan onverminderd voort. Dit betekent dat zorgaanbieders en -instellingen op een bepaald moment aan normen moeten voldoen en gebruik moeten maken van gecertificeerde ICT-producten.