Start ontwikkeling NEN-normen voor generieke functies

De normontwikkeling in het kader van het wetsvoorstel  Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Egiz) is op stoom. In opdracht van het ministerie van VWS starten binnenkort drie NEN-werkgroepen om normen te ontwikkelen voor de volgende generieke functies: toestemming van de patiënt, identificatie & authenticatie van de zorgverlener, en lokalisatie (waar staan welke gegevens van de patiënt).

De opdrachtformulering voor deze normtrajecten bereidt VWS nu in nauw overleg voor met inhoudsdeskundigen. Op 18 mei organiseert NEN over deze normtrajecten een informatiebijeenkomst.

Andere normtrajecten

Kort geleden is het revisietraject afgerond van NEN 7503 (Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie). Deze revisie vond plaat in het kader van het wetsvoorstel Egiz. Momenteel wordt voor deze norm een certificatieschema opgesteld, zodat in de nabije toekomst ICT-producten en -diensten gecertificeerd kunnen worden.

En inmiddels werken ook twee NEN-werkgroepen volop aan de normen Basisgegevensset Zorg (BgZ) (NEN 7540) en Beeldbeschikbaarheid (NEN 7541).