Eerste nieuwe NEN-norm voor wetsvoorstel Wegiz: NEN 7503

Het eerste NEN-traject in het kader van de Wegiz is afgerond: NEN 7503 is herzien. Dit is de norm die gaat over het elektronisch voorschrijven van recepten en het verstrekken van medicatie. De aangepaste norm heet NEN 7503:2022 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg - Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’. Deze versie vervangt NEN 7503:2011.

De herziene norm beschrijft de eisen voor taal en techniek voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners (het ‘hoe’). Dit is een belangrijke stap om te komen tot interoperabiliteit tussen de verschillende systemen in de werkprocessen van zorgverleners.

Interoperabiliteit

Onder het wetsvoorstel Wegiz gaat het om de daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgorganisaties. Eerst maken we standaardisatie-afspraken en daarna moeten bepaalde gegevensuitwisselingen verplicht elektronisch verlopen volgens de afgesproken standaarden. Het gaat dan vooral om standaardisatie van de koppelvlakken van de verschillende ICT-systemen. Dat is nodig voor interoperabiliteit. Daarnaast gaat de Wegiz erom dat zorgverleners gecertificeerde informatiesystemen (producten of diensten) moeten gebruiken.

'Hergebruik' inhoud

NEN, het zorgveld en VWS hebben de herziening van NEN 7503 samen opgepakt. Zo’n eerste traject – dit liep van eind 2019 tot begin 2022 – is veel werk. Maar veel van dat werk kunnen we hergebruiken in volgende normeringstrajecten. Bij elektronische uitwisseling zijn veel functies (bijvoorbeeld identificatie) die nog verder uitgewerkt moeten worden. In deze norm hebben we een eerste opzet gemaakt die gebruikt kan worden bij volgende normtrajecten. Zoals bij de twee trajecten die eind vorig jaar zijn gestart: Basisgegevensset Zorg (BgZ) (NEN 7540) en beeldbeschikbaarheid (NEN 7541).

Norm downloaden

In de NEN-shop is de norm gratis te downloaden. Het persbericht van NEN over de herziening van NEN 7503 lees je hier.